Home ประวัติ ประวัติความเป็นมาของชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย (พ.ผ.ท.) "THE THAI OPERATING ROOM NURSES SOCIETY" ย่อว่า TORN ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 จากแผนกเดวิส แอนด์ เก๊ก บริษัท ไซอา นามิด ประเทศไทย จำกัด โดยมี นาย บวร จินตวีรพันธ์, นาย มนัส วิไลรัตน์, นาง สาลินี ภู่เจริญ และเจ้าหน้าที่แผนก เป็นผู้สนับสนุนการจัดการประชุมการจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ณ.โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีโดยมีพยาบาลห้องผ่าตัดในกลุ่ม ภาคกลาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นจำนวน 34 คน ผลการประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการก่อตั้งชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสื่อกลางของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลห้องผ่าตัด  ผู้เข้าร่วมประชุมเลือก นายจรัญ ปรางประสิทธิ์        (นพสิทธิ์  ปรางธีรประสิทธิ์) พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการ 7 คน และดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ รวบรวมสมาชิกได้ 280 คน  รายนามคณะกรรมการ มีดังนี้

1.   ประธานชมรมฯ              คุณนพสิทธิ์                 ปรางธีรประสิทธิ์            รพ.พระนครศรีอยุธยา
2.   รองประธาน                   คุณระเบียบ                น้อยนันตา                     รพ.ลพบุรี
3.   รองประธาน                   คุณกวีวรรณ               รักตะสุวรรณ                 รพ.ราชบุรี
4.   เหรัญญิก                       พ.ท.หญิงอัครพร         กวีวัฒนา                      รพ.อานันทมหิดล
5.   กรรมการ                       คุณดาเรียน                สังเมฆ                           รพ.ชลบุรี
6.   กรรมการ                       คุณปวีณา                  อุจวาที                          รพ.นครนายก
7.   เลขานุการ                     คุณทัศนีย์                   ไทยแท้                          รพ.พระนครศรีอยุธยา

ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย แบ่งการบริหารงานเป็น 5 เขต ดังนี้
เขต 1      กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เขต 2      ภาคตะวันออกและตะวันตก
เขต 3      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขต 4      ภาคเหนือ
เขต 5      ภาคใต้

การจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2538    ณ. โรงแรมวงศ์อำมาตย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีพยาบาลห้องผ่าตัดทั่วทุกภาคของประเทศ  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็น จำนวน  56 คน  ในครั้งนี้มีการเลือกประธานเขต 1 กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผู้ได้รับเลือกคือ นางอุไรวรรณ อเสกขสกุล  พยาบาลวิชาชีพ (ชำนาญการระดับ 8) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานเขต 2,3,4 และ 5 มีดังนี้
ประธานเขต 2                      นางระเบียบ  น้อยนันตา  พยาบาลระดับ 8  โรงพยาบาล ลพบุรี
ประธานเขต 3                      นางเฉลา พลสุภาพพจน์ พยาบาลระดับ 8 โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา
ประธานเขต 4                      นางสุพิมพ์ วิมานรัตน์ พยาบาลระดับ 8 โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์
ประธานเขต 5                      นางสุชญา โรจนดำรงค์ พยาบาลระดับ 7 โรงพยาบาล สงขลา

การดำเนินงานของชมรมฯที่ผ่านมา

จากเขต 1 กรุงเทพฯและปริมณฑล นำโดย นางอุไรวรรณ  อเสกขสกุล (ประธานเขต 1) ร่วมกับนางนิตยา  สุวรรณชาต หัวหน้าห้องผ่าตัด กุมารเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันส่งจดหมายแจ้งข่าวการก่อ ตั้งชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย และเชิญชวนพยาบาลห้องผ่าตัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน มาประชุมเป็น ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2538  ณ.ห้องประชุม จรัญพัฒน์ ตึกไนติงเกล โอลิมปิก แผนกสูติ-นารีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ในการนี้ได้เชิญผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นประธานชมรมฯ คนแรก คือ นายนพสิทธิ์  ปรางธีรประสิทธิ์ (จรัญ  ปรางประสิทธิ์)  และประธานเขตทุกเขตมาร่วมประชุมด้วยผลการประชุมได้มีมติเลือกประธาน ฝ่ายต่างๆ  ได้แก่ นางทัศนา  แย้มงามเหลือ  นาง นิตตา  จิรชัยกิตติ  นางสาวนิรมล  เสรีพันธ์พานิช และ นางสาว    พัชรา  ตุลยวศินพงศ์  เป็นเลขานุการ พ.ท.หญิง อัครพร  กวีวัฒนา เป็นเหรัญญิก    รศ.กันยา ออประเสริฐเป็นบรรณาธิการ วารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย   ผศ.อรอนงค์  พุมอาภรณ์ เป็นประธานฝ่ายวิชาการ  นางนันทนา  สกลนันท์ เป็นประธานฝ่ายหารายได้  นางขันทอง  สาสกุล เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์   น.อ.สุวัฒน์  มาฆะวงษ์  รน. เป็นประธานฝ่ายปฏิคม  และ นางนิตยา  สุวรรณชาต เป็นประธานฝ่ายต่างประเทศ  พ.ต.ท.หญิงศิริพร  เสาวรส เป็นประธานฝ่ายทะเบียน  นางสาวมัลลิกา  นิลาสน์ เป็นประธานฝ่ายบัญชี  นอกจากนี้ ผู้ที่ช่วยงานฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่เริ่มแรก คือ นางสาวอนันทนา  ตันประยูร รวมทั้งช่วยงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอีกด้วย การดำเนินงานของคณะกรรมการชมรมฯ ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการร่วมกับองค์กรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539  เป็นครั้งแรก และได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 ของชมรมฯ เมื่อวันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2539  พร้อมกับผลิตวารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ความเป็นมาของการจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 ได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชายธวัช  งามอุโฆษ  อดีตหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ขอ ทุนสนับสนุนจาก บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  แผนกเวชภัณฑ์  โดยนายโชคชัย  จูพานิช  ให้ทุนสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ

การใช้สถานที่ทำการของชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
1.  ห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวชกรรม ตึกคัดคณางค์ ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางทัศนา  แย้มงามเหลือ อดีตหัวหน้าห้องผ่าตัดสูติ-นารีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2.  ห้องผ่าตัดกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับอนุเคราะห์จาก นางนิตยา  สุวรรณชาต อดีตหัวหน้าห้องผ่าตัดกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3.  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตึกเจริญสมศรี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายธวัช  งามอุโฆษ  อดีตหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
4.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา  สริยาภรณ์  อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ห้อง 106 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทรศัพท์  02-6523313-4  FAX 02-6523314   www.torn.or.th

การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ที่ผ่านมา
1.  การจัดการประชุมวิชาการประจำปี  เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2539  จนถึงปัจจุบันดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2539
ณ ห้องศรีสุริยวงค์ บอลรูม โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพฯ
เรื่อง "ความก้าวหน้าทางการพยาบาลห้องผ่าตัด" มีผู้เข้าร่วมประชุม 700 คน
08.00 – 08.45                 ลงทะเบียน
08.45 – 09.00                 พิธีเปิดประชุม
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.00 – 09.15                 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.12 –12.00                   “ กฎหมายกับพยาบาลห้องผ่าตัด“
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
นางประภัสสร  พงศ์พันธุ์พิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุลทิพย์ หงษ์เหิร  ดำเนินการอภิปราย
11.00 – 12.00                  “ พยาบาลห้องผ่าตัดในต่างแดน “
โดย    นางสาวศัลยา  ไผ่เข็มศิริมงคล
นางสาววิไลวรรณ  พานิชผล
ร.ต.อ.หญิงปราณี  เสนีย์
นางปานตา  อภิรักษ์นภานนท์  ดำเนินการอภิปราย
12.00 – 13.15                 อาหารกลางวัน
13.15 – 14.45                "มาตรฐานการพยาบาลห้องผ่าตัด"
โดย     ผศ.อรอนงค์  พุมอาภรณ์
นางพรทิพย์   เกษแก้วเจริญ
ผศ.กันยา      ออประเสริฐ์
น.ส.ธนิดา     ฤกษ์จิรัฐติกาล
14.45 –15.15 พิธีปิดการประชุม
โดย :   นางสาวบุญชอบ บำเพ็ญนรกิจ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์
15.15 – 15.30     อาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.30 -  16.30      ประชุมสามัญประจำปี 2539
โดย  นายจรัญ  ปรางประสิทธิ์ นายกชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
-    มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด Logo ประจำชมรมฯ
-   แจ้งคุณสมบัติและวิธีการจัดสรรหาผู้รับทุนไปประชุมพยาบาล
ห้องผ่าตัดนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศ Canada เมือง Toronto ในวันที่ 8-12 กันยายน 2540  จำนวน   
2 ทุน สนับสนุน โดย ผลิตภัณฑ์ไหมเย็บแผล ETHICON บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)  
จำกัด (ฝ่ายเวชภัณฑ์)
-   เลือกผู้รับตำแหน่งนายกชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
17.00 – 21.00    พบปะสังสรรค์ และประกาศผู้รับตำแหน่งนายกสมาคมชมรมฯ
ณ . ห้องประชุมสุทธาสา ชั้น 2 กองอาสากาชาด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2539
ประธานเปิดการประชุม
วันที่ 29 มิถุนายน 2539
เวลา 8.45 – 9.00 น.
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภวัฒน์  ชุติวงศ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

อภิปรายเรื่อง “กฎหมายกับพยาบาลห้องผ่าตัด”
วันที่ 29 มิถุนายน 2539
เวลา 9.15 –11.00 น.
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์
นางประภัสสร  พงศ์พันธุ์พิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุลทิพย์  หงษ์เหิร
วิทยากรอภิปรายเรื่อง “พยาบาลห้องผ่าตัดในต่างแดน”

วันที่ 29 มิถุนายน 2539
เวลา 11.00 – 12.00 น.
โดย นางสาวศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล
นางสาววิไลวรรณ พานิชผล
ร.ต.อ.หญิงปราณี เสนีย์
นางปานตา อภิรักษ์นภานนท์

ประธานปิดการประชุม
เวลา 14.45 – 15.15 น
วันที่ 29 มิถุนายน 2539
โดย  นางสาวบุญชอบ  บำเพ็ญนรกิจหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ครั้งที่ 2     วันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพฯ
เรื่อง "พยาบาลห้องผ่าตัด:บทบาทและความคาดหวัง" มีผู้เข้าร่วมประชุม 609 คน
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2540
07:30 - 08:30       ลงทะเบียน
08.30 - 08:45       พิธีเปิดประชุม
08:45 - 09:00      อาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.00 – 12.00       " บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดตามความคาดหวังของผู้รับบริการ "
โดย นายแพทย์   ฉันทการณ์     ชุติดำรง
มรว.ถนัดศรี   สวัสดิวัฒน์
นายวาณิช   จรุงกิจอนันต์
รศ.ดร.ทัศนา   บุญทอง
ผศ.กันยา   ออประเสริฐ  ดำเนินการอภิปราย
12.00 - 13:15          อาหารกลางวัน       
13:15 - 15:45         " บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดยุคใหม่"
โดย ผศ.วันเพ็ญ   เอี่ยมจ้อย
น.ส.ธนิดา   ฤกษ์จิรัฐติกาล
น.ส.ขจิตพรรณ   เหลือวิรุจน์กุล
นางหฤทยา   ปรีชาสุข  ดำเนินการอภิปราย
15:45 – 16:00      อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประธานประจำวัน       ผศ.อรอนงค์      พุมอาภรณ์
เลขานุการ              น.ส.เบญจมาศ   ปรีชาคุณ
ผู้ช่วยเลขานุการ     น.ส.เบญจวรรณ ธีระเทอดตระกูล
น.ส.พีรยา        วรากลาง
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2540
08:00 - 10:00      " แนวความคิดเศรษฐศาสตร์กับพยาบาลห้องผ่าตัด "
โดย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล  
10:00 - 10:30         อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:30 - 12:00         " ประสานงาน (น) อย่างไรได้ประโยชน์ "  โดย รศ.สิวสี  ศิริไล
12:00 - 13:15         อาหารกลางวัน
13:15 - 14:00         เสนอผลงานวิจัย " การพัฒนาเครื่องมือชุดดึงรั้งผนังหน้าท้อง "
โดย     อุทุมพร     สิทธิถาวร  โรงพยาบาล ชัยภูมิ
" การศึกษาการนำถุงโปลีเอธีลินกลับมาใช้ซ้ำและวิธีเปิดถุงต่อการปนเปื้อน "
โดย     อุไรวรรณ อเสกขสกุล  โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์
" เปรียบเทียบผลการให้ออกซิเจนในผู้ป่วยเด็ก "
โดย     ศิริรักษ์      ฟุ้งเดช    โรงพยาบาล ศิริราช
14:30 - 14:45          พิธีปิดประชุม
14:45 - 15:45          ประชุมสามัญประจำปี 2540 ของชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
15:45 – 16:00       อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประธานประจำวัน     นางเพลินพิศ         ปานสว่าง
เลขานุการ                 น.ส.ปรียา             วิริยะขันติยาภรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ        น.ส.เบญจวรรณ      ธีระเทอดตระกูล
น.ส.พีรยา             วรากลาง

วันที่ 28  มิถุนายน 2540
ประธานเปิดการประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

อภิปราย เรื่อง  "บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดตามความคาดหวังของผู้รับบริการ"
วันที่ 28 มิถุนายน 2540
เวลา  9.00 - 12.00 น
โดย   นายแพทย์ฉันทกรณ์    ชุติดำรง
มรว.ถนัดศรี          สวัสดิวัตน์
นายวาณิช           จรุงกิจอนันต์
รศ.ดร.ทัศนา          บุญทอง
ผศ.กันยา            ออประเสริฐ

 อภิปราย เรื่อง  "บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดยุคใหม่"
วันที่ 28 มิถุนายน 2540
เวลา  13.15 - 15.45 น
โดย ผศ.วันเพ็ญ        เอี่ยมจ้อย
น.ส.ธนิดา               ฤกษ์จิรัฐติกาล
น.ส.ขจิตพรรณ         เหลืองวิรุจน์กุล
นางหฤทยา             ปรีชาสุข

วันที่ 29 มิถุนายน 2540
การบรรยาย เรื่อง แนวคิดเศรษฐศาสตร์กับพยาบาลห้องผ่าตัด
วันที่ 29 มิถุนายน 2540
เวลา  8.30 - 10.00 น
โดย  ศ.นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล 

บรรยาย เรื่อง ประสานงาน (น) อย่างไรได้ประโยชน์
วันที่ 29 มิถุนายน 2540
เวลา 10.30  -  12.00 น
โดย  รศ.สิวลี  ศิริไล

การเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือชุดดึงรั้งผนังหน้าท้อง
วันที่ 29 มิถุนายน 2540
เวลา 13.15  - 14.00 น.
โดย  อุทุมพร  สิทธิถาวร  รพ.ชัยภูมิ

การเสนองานวิจัย
เรื่อง การศึกษาการนำถุงโปลีเอธีลินกลับมาใช้ซ้ำ และวิธีการเปิดถุงต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย หลังจากการฆ่าเชื้อด้วย วิธีอบก๊าส"

วันที่ 29 มิถุนายน 2540
เวลา 13.15  - 14.00 น
โดย  อุไรวรรณ  อเสกขสกุล  รพ.จุฬาลงกรณ์ 

การเสนองานวิจัย
เรื่อง เปรียบเทียบผลการให้ออกซิเจน ในผู้ป่วยเด็กภายหลังผ่าตัดด้วยวิธีโบล์ขบายและโบล์-บายชนิดดัดแปลง"วันที่ 29 มิถุนายน 2540
เวลา 13.15  - 14.00 น
โดย  ศิริรักษ์  ฟุ้งเดช  รพ.ศิริราช 

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพฯ
เรื่อง "การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด"
มีผู้เข้าร่วมประชุม 693 คน
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2541
07:30 – 08:15 น        ลงทะเบียน
08:15 – 08:30 น        พิธีเปิดประชุม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์
08:30 – 09:30 น        อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ชมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
09:30 – 12:00 น        การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
โดย    รศ.พญ.บุญมี  สถาปัตยวงศ์
ผศ.นพ.โอภาส     สินเพิ่มสุขสกุล
ผศ.ศิริพร           พุทธรังษี
ผศ.เรณู             อาจสาลี   ดำเนินการอภิปราย
12:00 – 13:15 น       อาหารกลางวัน
13:15 – 15:15 น       การทำลายเชื้อและการทำให้ปลอดเชื้อ
โดย      อ.สุรัติ       วิบูลย์เจริญ
น.ส.พรรณี     จิตนิยม
ประธานประจำวันภาคเช้า     ผศ.กันยา         ออประเสริฐ
เลขานุการ                           นส.รัชนีกร       บุญยัง
ประธานประจำวันภาคบ่าย    นางหฤทยา      ปรีชาสุข
เลขานุการ                              น.ส.จุฑามาศ                 ค้าแพรดี
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2541
08:00 – 09:30 น                         การติดเชื้อในอารมณ์   :   โดย  รศ.สุนีย์  สินธุเดฃะ
09:30 – 09:45 น                         อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
09:45 – 12:00 น                         5ส.  กับงานห้องผ่าตัด   :  โดย  อ.พักตร์พริ้ง   เกษมพันธัย
12:00 – 13:15 น                         อาหารกลางวัน
13:15 – 14:30 น                         เสนอผลงานวิจัย

 1. การพัฒนางานห้องผ่าตัดโดยใช้หลัก 5ส. กรณีศึกษาห้องผ่าตัดโรงพยาบาลชัยภูมิ
 2. โดย นางอุทุมพร  สิทธิถาวร
 3. การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ โดย นส.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
 4. การสำรวจการปนเปื้อนเลือดขณะปฏิบัติงานของบุคลากร ณ หน่วย อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช โดย นส.จันทรพิมพ์  เจียมพงศ์พันธุ์
 5. ศึกษาพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผ่าตัด ณ หน่วยผ่าตัดศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช  โดย นางวิจิวัณย์             

14:30 – 14:45 น           พิธีปิดประชุมวิชาการ   :   โดย  คุณบุญชอบ บำเพ็ญนรกิจ
14:45 – 16:00 น         ประชุมสามัญประจำปี 2541
ของสมาชิกชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
ประธานประจำวันภาคเช้า   นส.ธนิดา             ฤกษ์จิรัฐติกาล
เลขานุการ                          นส.วิภาพร            เอกศิริวรานนท์
ประธานประจำวันภาคบ่าย นางเพลินพิศ          ปานสว่าง
เลขานุการ                           นส.เบญจวรรณ    ธีระเทิดตระกูล

วันที่ 20  มิถุนายน 2541

 

ประธานเปิดการประชุม  

วันที่ 20 มิถุนายน 2541

เวลา 08.15  - 8.30  น.

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อภิปราย เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด"

 วันที่ 20 มิถุนายน 2541

 เวลา 09.30 - 12.00 น.

โดย  รศ.พญ.บุญมี            สถาปัตยวงศ์
ผศ.นพ.โอภาส                 สินเพิ่มสุขสกุล
ผศ.ศิริพร               พุทธรังษี
ผศ.เรณู                          อาจสาลี 

อภิปราย เรื่อง “การทำลายเชื้อและการทำให้ปลอดเชื้อ"

               วันที่ 20 มิถุนายน 2541

               เวลา 13.15  - 15.15 น.

โดย  อ.สุรัติ             วิบูลย์เจริญ
น.ส.พรรณี              จิตนิยม
นางหฤทยา             ปรีชาสุข

วันที่ 21 มิถุนายน 2541

 

การบรรยาย เรื่อง การติดเชื้อในอารมณ์

วันที่ 21 มิถุนายน 2541
เวลา 08.00 - 09.30 น.
โดย รศ.สุนีย์  สินธุเดชะ 

บรรยาย เรื่อง 5ส. กับงานห้องผ่าตัด
วันที่ 21 มิถุนายน 2541
เวลา 09.45  - 12.00 น.
โดย  อ.พักตร์พริ้ง  เกษมพันธัย 

 

 การเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนางานห้องผ่าตัดโดยใช้หลัก 5ส.
กรณีศึกษาห้องผ่าตัดโรงพยาบาลชัยภูมิ"
วันที่ 21 มิถุนายน 2541
เวลา 13.15 - 14.30 น.
โดย  นางอุทุมพร  สิทธิถาวร

การเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ         
โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21 มิถุนายน 2541
เวลา 13.15  - 14.30 น.
โดย  น.ส.นงเยาว์  เกษตร์ภิบาล 

 การเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การสำรวจการปนเปื้อนเลือดขณะปฏิบัติงานของบุคลากร ณ หน่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 21 มิถุนายน 2541
เวลา 13.15  - 14.30 น.
โดย น.ส.จันทรพิมพ์  เจียมพงศ์พันธุ์

 

การเสนอผลงานวิจัย  เรื่อง ศึกษาพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผ่าตัด ณ หน่วยผ่าตัดศัลยศาสตร์ทั่วไป  โรงพยาบาลศิริราช                   
วันที่ 21 มิถุนายน 2541
เวลา 13.15  - 14.30 น.
โดย นางวิจิวัณย์  ทิพย์โส 

ครั้งที่ 4   วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
เรื่อง "พยาบาลห้องผ่าตัด : บทบาทเชิงรุก" มีผู้เข้าร่วมประชุม 796 คน
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2542
07.30 – 08.15  .     ลงทะเบียน
08.15 – 09.30        พิธีเปิดการประชุม
ระบบสาธารณสุขไทย : แนวโน้มสู่อนาคต โดย นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ ( ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข )
09.30 – 10.00        อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.00 – 11.30        บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดเชิงรุก
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธ์
11.30 –12.00         รายงานชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
โดย  นางอุไรวรรณ  อเสกขกุล
12.00 – 13.30        อาหารกลางวัน
13.30 – 15.30        เสวนา เรื่อง “ พยาบาลห้องผ่าตัด : บทบาทที่ขาดหาย”
โดย ผศ. อรอนงค์  พุมอาภรณ์  ,  ผศ. เรณู  อาจสาลี  , น.ส. ศัลยา  ไผ่เข็มศิริมงคล
15.30 – 15.45        เสนอผลงานวิจัย : “ การประเมินการปฏิบัติพยาบาลใสห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช”
โดย นางสาวจุฑามาศ ค้าแพรดี รพ.ศิริราช
15.45 – 16.00        อาหารว่างและเครื่องดื่ม
17.00 – 21.00        ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
ประธานประจำภาคเช้า        รศ. กันยา          ออประเสริฐ  
เลขานุการ                           น.ส.จิราภาณ์       ศานติสุฃ
ประธานประจำภาคบ่าย       น.ส.กัญญกร       ภวนานันท์ เลขานุการ
น.ส.รัชนีกร         บุญยัง
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2542
08:00 – 10:00      พยาบาลห้องผ่าตัด : การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย
โดย  นางประภัสสร  พงศ์พันธุ์พิศาล , นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
10:00 - 10:30       อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:30 - 12:00       เสนอผลงานวิจัย ;
10:30 - 10:45       "การพัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำผู้ป่วยผ่าตัด"
โดย นางสุชญา       โรจนดำรง        โรงพยาบาล สงขลา
10:45 - 11:00       "การลดระยะเวลารอและการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยขณะรอผ่าตัด"
โดย นางฐิติมา  ปลื้มใจ            โรงพยาบาล สงขลา
11:00 - 11:15       สิ่งประดิษฐ์ "หน้ากากออกซิเจน สำหรับท่อหลอดลมคอ"
โดย นางนิตตา  จิรชัยกิตติ        โรงพยาบาล ศิริราช
11:15 - 11:30       "การศึกษาวิเคราะห์ผลของการใช้เครื่องซักผ้าล้างเครื่องมือผ่าตัด"
โดย นางปิยนุช  ดำรงสิทธิ์         โรงพยาบาล ลำปาง
11:30 - 12:00       Surgical Hotline Service : Day Surgery Nursing Role
โดย น.ส.เจริญพร    ประเสริฐสุโข       โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
12:00 - 13:00       อาหารกลางวัน
13:00 - 15:00       ทำงานอย่างไรให้มีความสุขในยุค IMF  โดย พระราชวรมุนี
15:00 - 15:15       พิธีปิดการประชุม
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประธานประจำวันภาคเช้า          ผศ.ศิริพร     พุทธรังษี
เลขานุการ                          น.ส.วิภาพร  เอกศิริวรานนท์
ประธานประจำวันภาคบ่าย         น.ส.วิไลพร   บุณยฤทธิ์
เลขานุการ                          น.ส.จุฑามาศ ค้าแพรดี      
     

วันที่ 17   กรกฎาคม  2542

ประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบสาธารณสุขไทย : แนวโน้มสู่อนาคต
วันที่ 17 กรกฎาคม 2542
เวลา 08.15  - 09.30 น. 
โดย นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

บรรยายเรื่อง บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดเชิงรุก
วันที่ 17 กรกฎาคม 2542
เวลา 10.00  - 11.30 น.
โดย  รศ.ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2542
เวลา 11.30  - 12.00 น.
โดย  นางอุไรวรรณ  อเสกขสกุล

 

 เสวนา เรื่อง พยาบาลห้องผ่าตัด : บทบาทที่ขาดหาย
วันที่ 17 กรกฎาคม 2542
เวลา 13.30 -15.30 น.
โดย   ผศ.อรอนงค์  พุมอาภรณ์                                                                                                
ผศ.เรณู      อาจสาลี
น.ส.ศัลยา      ไผ่เข็มศิริมงคล

การเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินการปฏิบัติพยาบาลในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 17 กรกฎาคม 2542
เวลา 15.30 - 15.45 น.

โดย  น.ส.จุฑามาศ  ค้าแพรดี  รพ.ศิริราช

 วันที่  18  กรกฎาคม  2542

อภิปราย เรื่อง การพยาบาลห้องผ่าตัด : การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
วันที่ 18 กรกฎาคม 2542
เวลา 8.00 - 10.00 น.  
โดย  นางประภัสสร  พงศ์พันธุ์พิศาล
นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 

เสนอผลงานวิจัย : เรื่อง  การพัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำผู้ป่วยผ่าตัด
วันที่ 18 กรกฎาคม 2542
เวลา 10.30 - 10.45 น.  โดย นางฐิติมา  ปลื้มใจ  รพ.สงขลา
เรื่อง การลดระยะเวลารอและการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยขณะรอผ่าตัด

เวลา 10.45 - 11.00 น.   โดย  นางฐิติมา  ปลื้มใจ  รพ.สงขลา

 การเสนอผลงานวิจัย : เรื่องการศึกษาวิเคราะห์ ผลของการใช้เครื่องซักผ้าล้างเครื่องมือผ่าตัด
วันที่ 18  กรกฎาคม 2542
เวลา 11.15  - 11.30 น.       
โดย  นางปิยนุช  ดำรงสิทธิ์  รพ.ลำปาง

การเสนอผลงานวิจัย : เรื่อง Surgical Hotline service : Day Surgery Nursing Role
วันที่ 18 กรกฎาคม 2542
เวลา 11.30 - 12.00 น.
โดย  น.ส.เจริญพร  ประเสริฐสุโข  รพ.บำรุงราษฎร์ 

อภิปรายพิเศษ เรื่อง ?ทำงานอย่างไรให้มีความสุขในยุค IMF
วันที่ 18 กรกฎาคม 2542

เวลา 13.00  - 15.00 น.  โดย พระราชวรมุนี

 

ครั้งที่ 5 วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัด"
มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,001 คน
วันที่ 24 มิถุนายน 2543
07.30 – 08.30                   ลงทะเบียน
08.30 – 09.15                   พิธีเปิดประชุม และบรรยายพิเศษ "การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล"
โดย รศ.เพ็ญศรี  ระเบียบนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
09.15 – 09.45                   พักน้ำชา
09.45 – 11.45                   "ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพการพยาบาลผ่าตัด"
โดย  ผศ.นพ.อเนก   ยมจินดา , รศ.กันยา          ออประเสริฐ
11.45 – 13.00                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30                   "การบันทึกทางการพยาบาล"
โดย  นางผ่องพรรณ  ธนา
นางดารณี    พิพัฒนกุลชัย
ผศ.ศิริพร     พุทธรังษี  ดำเนินการอภิปราย
14.30 – 15.00                   พักน้ำชา
15.00 – 16.30                   "IT กับการพยาบาลห้องผ่าตัด"
โดย     ศ.นพ.พงษ์ธารา          วิจิตรเวชไพศาล
น.ส.ชลนิตย์              ไชยรัตนะ
น.ส.ศัลยา                ไผ่เข็มศิริมงคล  ดำเนินการอภิปราย
ประธานประจำวัน              ผ.ศ.เรณู  อาจสาลี
เลขานุการ                      น.ส.จุฑามาศ  ค้าแพรดี
วันที่ 25 มิถุนายน 2543
08.30 – 10.00                   "พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผ่าตัดด้วยวิจัย:ทำอย่างไร?"
โดย   รศ.พรศรี  ศรีอัษฎาพร
10.00 – 10.30                   พักน้ำชา
10.30 – 11.30                   เสนอผลงานทางการวิชาการ
11.30 – 12.00                   ประชุมสามัญประจำปี 2543 ของชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย12.00 – 13.00       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00                   ประชุมกลุ่มย่อย

ห้องที่ 1 ห้องสยามมกุฎราชกุมาร "มาตรฐานการพยาบาลผ่าตัด"
โดย                      ผศ.อรอนงค์        พุมอาภรณ์ และคณะ
ประธาน                ผศ.อรอนงค์        พุมอาภรณ์
เลขานุการ          ผศ.ศิริพร        พุทธรังษี

ห้องที่ 2 ห้องพัชรกิตติยาภา "การผ่าตัดและเทคโนโลยีใหม่"
1. What is new in Arthroscopy ?        
โดย                      นพ.สมศักดิ์        คุปต์นิรัติศัยกุล
2."ความก้าวหน้าของการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง"     
โดย                      รศ.นพ.จรัญ                       มหาทุมะรัตน์
ประธาน                นางชวัลทิพย์                      พิทักษ์นที
เลขานุการ             นางรจิตต์                           โสภา

 ห้องที่ 3 ห้องสัมนา 4-5-6 "การผ่าตัดและเทคโนโลยีใหม่"
1. "การผ่าตัดหัวใจแนวใหม่"
โดย                      พ.ต.ท.นพ.สุจิตร์                 บัญญัติปิยพจน์
3. "The progress of Endourology ( PCNL)"
โดย                      ผศ.นพ.ชัยยงค์    นวลยงค์                                                   
ประธาน                น.ส.อรวรรณ     ชัยเกษม                                                                                   
เลฃานุการ             น.ส.วิลาวรรณ     ตันติสิทธิพร

ประธานประจำวัน น.ส.วิภาพร  เอกศิริวรานนท์
เลขานุการ                         น.ส. พัขรา  ดุลยวศินพงศ์  

วันที่ 24   มิถุนายน 2543

ประธานเปิดประชุม และบรรยายพิเศษ
วันที่ 24 มิถุนายน 2543
โดย รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ (นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย)

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
วันที่ 24 มิถุนายน 2543
เวลา 08.30 - 09.15 น.                                                                       
โดย  รศ.เพ็ญศรี  ระเบียบ  (นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

อภิปราย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพการพยาบาลผ่าตัด
วันที่ 24 มิถุนายน 2543
เวลา 09.45 - 11.45 น.                                                                       
โดย   ผศ.นพ.อเนก  ยมจินดา                                                                        
รศ.กันยา        ออประเสริฐ 

อภิปรายพิเศษ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล
วันที่ 24 มิถุนายน 2543
เวลา 13.00 -14.30 น              โดย  นางผ่องพรรณ  ธนา                                     

วันที่  24  มิถุนายน 2543

อภิปรายพิเศษ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล
วันที่ 24 มิถุนายน 2543
เวลา 13.00 -14.30 น. โดย  นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย

 

อภิปรายพิเศษ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล
วันที่ 24 มิถุนายน 2543
เวลา 13.00 -14.30 น.              โดย  ผศ.ศิริพร  พุทธรังษี 

 
อภิปราย เรื่อง   IT กับการพยาบาลห้องผ่าตัด
วันที่ 24 มิถุนายน 2543                                                          
เวลา 15.00 - 16.30 น                                               
โดย   ศ.นพ.พงษ์ธารา  วิจิตรเวชไพศาล                                                                        
น.ส.ชลนิตย์       ไชยรัตนะ                                                                        
น.ส.ศัลยา         ไผ่เข็มศิริมงคล                                                                        
                                                               
        
 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผ่าตัดด้วยวิจัย:ทำอย่างไร
วันที่ 25 มิถุนายน 2543                                                                        
เวลา 08.30 - 10.00 น. โดย  รศ.พรศรี  ศรีอัษฎาพร

                                                                     
วันที่  25  มิถุนายน 2543                                                                        

เวลา 13.00 - 16.00 น

การอภิปราย เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลผ่าตัด

โดย  ผศ.อรอนงค์  พุมอาภรณ์ และคณะ                                                                      

 

การบรรยายพิเศษ การผ่าตัดและเทคโนโลยีใหม่   เรื่อง"What is new in Arthroscopy?"

วันที่ 25 มิถุนายน 2543                                                                                               

เวลา 13.00 - 16.00 น               โดย นพ. สมศักดิ์  คุปต์นิรัติศัยกุล                                                         

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าของการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง
วันที่ 25 มิถุนายน 2543
เวลา13.00 - 16.00 น โดย   รศ.นพ.จรัญ  มหาทุมะรัตน

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัดและเทคโนโลยีใหม่ เรื่อง  การผ่าตัดหัวใจแนวใหม่
วันที่ 25 มิถุนายน 2543
เวลา 13.00 - 16.00 น
โดย   พ.ต.ท.นพ.สุจิตร์  บัญญัติปิยพจน์
เรื่อง  "The progess of Endourology (PCNL)"
เวลา 13.00 -16.00 น โดย   ผศ.นพ.ชัยยงค์  นวลยงค์

 

ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
เรื่อง "ความต่อเนื่องเรื่องคุณภาพ" มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,221 คน
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2544
07:00 - 08:15           ลงทะเบียน                                
08:15 - 08:30           พิธีเปิดการประชุม                        
                                 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  สริยาภรณ์     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย                         
08:30 - 09:30           การบรรยาย "การปฏิรูประบบสุขภาพกับการบริหารงานคุณภาพ" โดย     นพ.วิพุธ   พูลเจริญ    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 09:30 - 10:00           พักน้ำชา                                 
10:00 - 12:00           อภิปราย "การบริหารคุณภาพในห้องผ่าตัด"                        
                                 โดย     ศ.นพ.ประสิทธิ์        วัฒนาภา
                                            ดร.ยุวดี               เกตุสัมพันธ์              
                                            น.ส.เบญจมาศ        ปรีชาคุณ   ผู้ดำเนินการอภิปราย                                        
12:00 - 13:30           พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                
13:30 - 15:30           เสวนา "การบริหารความเสี่ยงในห้องผ่าตัด"                        
                       
                                 โดย     นพ.ตฤณ              จารุมิลินท        
                                            นพ.ชูชาติ             วินิจวัฒนคุณ            
                                            นพ.หทัย              คุณาประยูร              
15:30 - 18:30           พักน้ำชา และกิจกรรมจาก Booth ในห้องประชุม                        
ประธานประจำวัน  ภาคเช้า  รศ.กันยา                ออประเสริฐ                        
เลขานุการ                      นางดารณี          พิพัฒนกุลชัย                    
ประธานประจำวัน  ภาคบ่าย ผศ.อรอนงค์        พุมอาภรณ์
เลขานุการ                              น.ส.จุฑามาศ       ค้าแพรดี                                                          
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2544                       

08:30 - 10:00           เสวนา "การปฏิบัติพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงในห้องผ่าตัด"      โดย     ดร.อุษาวดี            อัศดรวิเศษ                                           
10:00 - 10:30           พักน้ำชา
10:30 - 12:00           บรรยาย "บันทึกอย่างไรไม่ให้เสี่ยง" โดย     พญ.พรทิพย์          โรจนสุนันท์
12:00 - 13:15           พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:15 - 14:00           ประชุมสามัญประจำปี 2544 ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
14:00 - 15:30           เสนอผลงานวิชาการ / กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน                                
1.    เรื่อง "ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพงานห้องผ่าตัดด้วยระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002"
โรงพยาบาล บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  เวลา 10 นาที โดย  สมพร              ลอยความสุข        
 2.     เรื่อง "ขั้นตอนการทำงานการบริการผ่าตัด (PN-OPR-01)"     โรงพยาบาล สิงห์บุรี  เวลา 10 นาที โดย  สายพิณ            ชูเชื้อ
3.    เรื่อง "การศึกษากิจกรรมการพยาบาลและเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด" โรงพยาบาล พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี  เวลา 10 นาที โดย  อรพรรณ ทัศนาจุรีกุล
4.    เรื่อง "ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์" โรงพยาบาล รามาธิบดี เวลา 10 นาที โดย  รศ.พินิจ  ปรีชานนท์
15:30 - 15:45           พิธีปิดการประชุม
15:45                       พักน้ำชา
ประธานประจำวัน               ภาคเช้า      ผศ.เรณู               อาจสาลี
เลขานุการ                                      น.ส.จุฑามาศ    ค้าแพรดี       
ประธานประจำวัน               ภาคบ่าย    รศ.พินิจ               ปรีชานนท์
เลขานุการ                                       อาจารย์วิภาพร  เอกศิริวรานนท์

วันที่ 28  กรกฎาคม 2544 ประธานเปิดการประชุม

โดย ผศ.อังคณา  สริยาภรณ์ 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2544                                                                       
เวลา 08.15 - 8.30 น                                                                       
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

การบรรยาย เรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพกับการบริหารงานคุณภาพ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2544
เวลา 08.30 - 9.30 น
โดย  นพ.วิพุธ  พูลเจริญ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

อภิปรายพิเศษ เรื่อง การบริหารคุณภาพในห้องผ่าตัด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2544
เวลา 10.00 ? 12.00 น
โดย  ศ.นพ.ประสิทธิ์             วัฒนาภา
ดร.ยุวดี  เกตุสัมพันธ์
น.ส.เบญจมาศ        ปรีชาอภิปราย

 
เสวนา  เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในห้องผ่าตัด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2544
เวลา 13.30 - 15.30 น โดย 
นพ.ตฤณ             จารุมิลินท
นพ.ชูชาติ             วินิจวัฒนคุณ
นพ.หทัย           คุณาประยูร   

วันที่ 28- 29 กรกฎาคม 2544

เสวนา  การปฏิบัติพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงในห้องตัด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2544

เวลา 08.30 - 10.00 น.

โดย  ดร.อุษาวดี    อัศดรวิเศษ

น.ส.นันทิภา  อำนวยผล

 
บรรยาย  เรื่อง บันทึกอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2544
เวลา 10.30 - 12.00 น
โดย  พญ.พรทิพย์  โรจนสุนันท์

 
การนำเสนอผลงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง  ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพงานห้องผ่าตัด ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วันที่ 29 กรกฎาคม 2544
เวลา 14.00  - 15.30 น.
โดย  คุณสมพร  ลอยความสุข

 
การนำเสนอผลงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง  ขั้นตอนการทำงานการบริการผ่าตัด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2544
เวลา 14.00  - 15.30 น.
โดย  คุณสายพิณ  ชูเชื้อ

เสนอผลงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
เรื่อง  การศึกษากิจกรรมการพยาบาลและเวลาที่ใช้ในการบริการผ่าตัด? โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพรชบุรี
วันที่ 29 กรกฎาคม 2544
เวลา 14.00 - 15.30 น
โดย คุณอรพรรณ  ทัศนาจุรีกุล

การนำเสนอผลงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์
วันที่ 29 กรกฎาคม 2544
เวลา 14.00  - 15.30 น
โดย  รศ.พินิจ  ปรีชานนท์   โรงพยาบาลรามาธิบดี

ครั้งที่ 7 วันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ เรื่อง "กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการบริการพยาบาลผ่าตัด"
มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,702 คน
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2545
07:00 - 08:30           ลงทะเบียน                        
08:30 - 08:45               พิธีเปิดการประชุม                  
                                    โดย  รศ.ดร.ทัศนา       บุญทอง นายกสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย      
08:45 - 10:00               การบรรยาย "ปฎิบัติการพยาบาลชั้นสูงสู่ความเป็นเลิศในการบริการพยาบาล"
                                    โดย   รศ.ดร.ทัศนา            บุญทอง                                                          
10:00 - 10:30               พักน้ำชา
10:30 - 12:00               การบรรยาย "สู่ความเป็นเลิศด้วยความเรียบง่าย"
                                    โดย  นพ.อนุวัฒน์             ศุภชุติกุล                                          
12:00 - 13:30               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 15:30               เสวนา "กระบวนการเปรียบเทียบเพื่อหาโอกาสพัฒนา (Benchmarking)"
                                    โดย   นพ.ชำนิ                จิตตรีประเสริฐ
                                             น.ส.เบญจมาศ         ปรีชาคุณ                                                                
15:30 - 16:00               พักน้ำชา
16:00 - 18:00               กิจกรรม Booth ในห้องประชุม
                                    พิธีกรฝ่ายวิชาการ    ผศ.เรณู         อาจสาลี         
                                                                      น.ส.ศัลยา       ไผ่เข็มศิริมงคล         

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2545
08:00 - 09:00               ชมโปสเตอร์เสนอผลงานวิจัย / กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน
09:00 - 10:30               เสวนา "แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผ่าตัด (Clinical Nursing Practice Guideline)"
โดย  ผศ.อรอนงค์             พุมอาภรณ์
รศ.กันยา                ออประเสริฐ
น.ส.ศัลยา               ไผ่เข็มศิริมงคล
10:30 - 11:00               พักน้ำชา
11:00 - 12:00               ประชุมสามัญประจำปี 2545 ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย "เสนอผลการดำเนินการของชมรมฯในรอบปี"
12:00 - 13:30               พักรับประทานอาหารกลางวัน /  ชมโปสเตอร์ / นำเสนอผลงานวิจัย
13:30 - 15:30               E.Q กับการพัฒนาคุณภาพงาน โดย  นพ.เทอดศักดิ์           เดชคง

15:30                           พิธีปิดการประชุม โดย  นางอุไรวรรณ            อเสกขสกุล ประธานชมรมฯและประธานจัดการประชุม

                                    พิธีกรฝ่ายวิชาการ               ผศ.อรอนงค์        พุมอาภรณ์    และ     คุณปรียานุช   แสงเจษฎา

วันที่ 27  กรกฎาคม 2545

ประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสู่ความเป็นเลิศในการบริการพยาบาล
วันที่ 27 กรกฎาคม 2545
เวลา 8.30 - 8.45 น..
โดย  รศ.ดร.ทัศนา  บุญทอง

การบรรยาย เรื่อง สู่ความเป็นเลิศด้วยความเรียบง่าย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2545
เวลา10.30 - 12.00 น
โดย  นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล

เสวนา  เรื่อง กระบวนการเปรียบเทียบเพื่อหาโอกาสพัฒนา (Benchmarking)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2545

เวลา 13.30  - 15.30 น              โดย  นพ.ชำนิ  จิตตรีประเสริฐ                                                                        

                                  น.ส.เบญจมาศ  ปรีชาคุณ      

วันที่  28 กรกฎาคม 2545

เสวนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผ่าตัด (Clinical Nursing Practice Guideline)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2545
เวลา 09.00 - 10.30 น
โดย   ผศ.อรอนงค์  พุมอาภรณ์
รศ.กันยา              ออประเสริฐ
น.ส.ศัลยา             ไผ่เข็มศิริมงคล 

 
บรรยาย เรื่อง EQ กับการพัฒนาคุณภาพงาน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2545
เวลา 13.30 - 15.30 น
โดย  นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง

ครั้งที่ 8   วันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2546
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ
เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลห้องผ่าตัด" CNEU ที่ได้รับ 9.5 คะแนน
มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,212 คน
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2546
08:00 - 08:30           ลงทะเบียน
08:30 - 09:30           พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
                        เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลห้องผ่าตัด" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
09:30 - 09:45           พิธีเปิดนิทรรศการผลงานวิชาการ
09:45 - 10:15           พักน้ำชา
10:15 - 11:15           บรรยายเรื่อง "การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม"   โดย  ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
11:15 - 13:15           พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมโปสเตอร์และชม Booth
13:15 - 15:00           นำเสนอ "การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด"
                                โดย  ผศ.อรอนงค์  พุมอาภรณ์
                        ผศ.ศิริพร     พุทธรังษี
15:00 - 16:00           นำเสนอเรื่อง "การดูแลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการผ่าตัดแบบองค์รวม"
                        โดย  วิไลพร     บุญยฤทธิ์
                                เจริญพร   ประเสริฐสุโข
16:00 - 16:30           พักน้ำชา
16:30 - 18:00           กิจกรรม Booth
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2546
07:30 - 08:30           ชมนิทรรศการผลงานวิชาการ / เยี่ยมชม Booths
08:30 - 10:30           นำเสนอ "แนวทางปฏิบัติในห้องผ่าตัด"
                        :  การล้างมือ
                        :  การใส่เสื้อและถุงมือปลอดเชื้อ
                        :  การนับเครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับโลหิต
                        โดย   รศ.พินิจ             ปรีชานนท์
                                พ.ต.หญิงอังศณา   ชมมณี
                                ดร.อุษาวดี           อัศดรวิเศษ
10:30 - 11:00           พักน้ำชา
11:00 - 12:00        ประชุมสามัญประจำปี
12:00 - 13:00           พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30           บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพพยาบาลห้องผ่าตัด"
                        โดย  พ.ท.หญิงอังคณา  สุเมธสิทธิกุล
14:30 - 16:00           กำจัดจุดอ่อนในห้องผ่าตัด
                        โดย   ขันทอง         สาสนกุล
                                ภัทรภร        สีตลวรางค์
                                ฉวีวรรณ      สระสงศ์
                                วิไลวรรณ     ขำเครือ
                                ณุจิรา          กล้ายประยงค์
                                ดรุณี           ชัยชิตาทร
                                ขจีมาศ        คู่บารมี
                                กัญยาณี       จิราระรื่นศักดิ์
                                นิตย์         ใจรักษา
                                อัจฉรา       สมเหมาะ
                                ว่าที่เรือตรี สมทรง  จันทร์หอม
                                พันจ่าเอก ดำรงค์   ยะปะตัง
16:00 - 16:15           พิธีปิด  โดย อุไรวรรณ  อเสกขสกุล  ประธานชมรมฯ
16:15 - 16:30           พักน้ำชา
วันที่ 28  มิถุนายน 2546

เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
วันที่ 28 มิถุนายน 2546
เวลา 08.30 - 09.30 น.
เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม”
เวลา 10.15 - 11.15 น.
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

 
การนำเสนอ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด
วันที่ 28 มิถุนายน 2546
เวลา 13.15 - 15.00 น.
โดย   ผศ.อรอนงค์  พุมอาภรณ์
ผศ.ศิริพร      พุทธรังษี

 
การนำเสนอ เรื่อง  การดูแลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการผ่าตัดแบบองค์รวม
วันที่ 28 มิถุนายน 2546
เวลา 15.00  - 16.00 น   
โดย   วิไลพร  บุญยฤทธิ์
เจริญพร  ประเสริฐสุโข

วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2546

การนำเสนอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในห้องผ่าตัด
- การล้างมือ
- การใส่เสื้อและถุงมือปลอดเชื้อ
- การนับเครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับโลหิต
วันที่ 29 มิถุนายน 2546
เวลา 08.30 - 10.30 น
โดย  รศ.พินิจ         ปรีชานนท์
พ.ต.หญิง อังสณา     ชมมณี
ดร.อุษาวดี            อัศดรวิเศษ

การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพพยาบาลห้องผ่าตัด
วันที่ 29 มิถุนายน 2546
เวลา 13.00  - 14.30 น  
โดย  พ.ท.หญิงอังคณา  สุเมธสิทธิกุล

การบรรยายเรื่อง "กำจัดจุดอ่อนในห้องผ่าตัด"

วันที่ 29 มิถุนายน 2546

เวลา 14.30 - 16.00 น                                                                   

โดย  พันจ่าเอกดำรงค์  ยะปะตัง
คุณขันทอง         สาสนกุล,                คุณภัทรภร         สีตลวรางค์, 
คุณฉีวรรณ         สระสงค์ม,              คุณอัจฉรา          สมเหมาะ,
คุณวิไลวรรณ      ขำเครือ ,                คุณณุจิรา          กล้ายประยงค์ ,
คุณขจีมาศ         คู่บารมี ,                 คุณดรุณี           ชัยชิตาทร
คุณนิตย์         ใจรักษา
คุณกัญยาณี     จิราระรื่นศักดิ์
ว่าทีเรือตรีสมทรง  จันทร์หอม

ครั้งที่ 9   วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ
เรื่อง "พยาบาลห้องผ่าตัดกับกระบวนทัศน์ใหม่"
รหัสหลักสูตรคือ 33-4 70170     CNEU ที่ได้รับ 11.5 คะแนน
มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,440 คน
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2547
07:00 - 08:30                           ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการวิชาการ / เยี่ยมชม Booths / น้ำชา
08:30 - 09:15                           เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ
เรื่อง "พยาบาลห้องผ่าตัดกับกระบวนทัศน์ใหม่" โดย  รศ.ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์
09:15 - 11:00                           บรรยาย เรื่อง "การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ" โดย  อ.สิทธิชัย   เหลืองเรืองโรจน์
11:00 - 12:00                           ประชุมสามัญประจำปี
12:00 - 13:00                           พักรับประทานอาหารกลางวัน / เยี่ยมชมนิทรรศการ Booths
13:00 - 15:00                           อภิปราย เรื่อง "การบริหารต้นทุนในห้องผ่าตัด"
โดย  นางดุษฎี       ทองปุย
น.ส.กัญญกร   ภวนานันท์
15:00 - 16:30                           อภิปราย เรื่อง "ความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงของห้องผ่าตัด"
โดย  อ.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน
อ.ขจิตพรรณ  เหลืองวิรุจน์กุล

พิธีกรประจำวัน ภาคเช้า   รศ.กันยา    ออประเสริฐ                                                            
ภาคบ่าย  ผศ.เรณู      อาจสาลี
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2547
07:00 - 08:30                               ชมนิทรรศการ ผลงานวิชาการ / เยี่ยมชม Booths
08:30 - 10:00                               บรรยาย เรื่อง "การพยาบาลในห้องผ่าตัดกับการประเมินคุณภาพการพยาบาล" โดย  ดร.ศิริพร  ตันติพูลวินัย
10:00 - 10:30                               พักน้ำชา
10:30 - 12:00                               อภิปราย เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับนวตกรรมการผ่าตัด"
โดย  นางวิจิวัณย์       ทิพย์โส
น.ส.กณิกนันต์    นรินทรกุล ณ อยุธยา
น.ส.เบญจวรรณ  ธีระเทอดตระกูล (ดำเนินการอภิปราย)
12:00 - 13:00                               พักรับประทานอาหาร / เยี่ยมชมนิทรรศการ & Booth
1300 - 14:30                                บรรยาย เรื่อง "การวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัยในห้องผ่าตัด" โดย  ผศ.ดร.อรพรรณ  โตสิงห์
14:30 - 16:30                               บรรยาย เรื่อง "การป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายในห้องผ่าตัด"
โดย  อ.วารุณี  สุรนิวงศ์

พิธีกรประจำวัน  ภาคเช้า  ผศ.ดร.อุษาวดี   อัศดรวิเศษ                           
ภาคบ่าย  นางรจิตต์         โสภา

วันที่ 3  กรกฎาคม 2547 

 

 

 

เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง “พยาบาลห้องผ่าตัดกับกระบวนทัศน์ใหม่”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2547                                                                        

เวลา 0830 – 0915 น

โดย รศ.ดร.จินตนา  ยูนิพันธ์                                                                        

 
บรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ”
วันที่ 3 กรกฎาคม 2547                                                                      

เวลา 0915 – 1100 น
โดย อ.สิทธิชัย  เหลืองเรืองโรจน์

                                 
อภิปราย เรื่อง “การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2547                                                                                                                                              

เวลา 1300 – 1500 น.
โดย  นางดุษฎี  ทองปุย
น.ส.กัญญากร  ภวนานันท์

อภิปราย เรื่อง “ความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงของห้องผ่าตัด”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2547                                                                        

เวลา 1500 -1630 น
โดย อ.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน        
อ.ขจิตพรรณ        เหลืองวิรุจน์กุล                                                                        

วันที่ 4 กรกฎาคม 2547

 
บรรยาย เรื่อง “การพยาบาลในห้องผ่าตัดกับ การประเมินคุณภาพการพยาบาล”  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2547                                                                      

เวลา 0830 – 1000 น
โดย  ดร.ศิริพร  ตันติพูลวินัย

 
อภิปราย เรื่อง “บทบาทพยาบาลกับนวตกรรมการผ่าตัด”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2547                                                                                                                                               

เวลา 1030 – 1200 น
โดย  นางวิจิวัณย์    ทิพย์โส
น.ส.กณิกนันต์        นรินทรกุล ณ อยุธยา
น.ส.เบญจวรรณ      ธีระเทิดตระกูล

บรรยาย เรื่อง“การวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัยในห้องตัด”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2547                                                                                                                                               

เวลา 1300 – 1430 น
โดย  ผศ.ดร.อรพรรณ  โตสิงห์

บรรยาย เรื่อง“การป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายในห้องผ่าตัด"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2547                                                                        

เวลา 1430 – 1630 น.              โดย  อ.วารณี  สุรนิวงศ์ 

 

ครั้งที่ 10   วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ
เรื่อง "THE OPERATING ROOM OF THE FUTURE"
รหัสหลักสูตรคือ 1-01-000-0404/5001    CNEU ที่ได้รับ 11.5 คะแนน
มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,466 คน
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2548
07:00 - 08:30           ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ / เยี่ยมชม Booth
08:30 - 09:00           เปิดการประชุม และบรรยาย
เรื่อง " The Operating Room Of The Future"
โดย  รศ.เพ็ญศรี  ระเบียบ
09:00 - 10:30           "Perioperative  Nursing  Model  and  Trend"
Miss   Shelly  Reynolds,
From  Stanford  University  Medical  Center,  USA.
10:30 - 10:45           พักรับประทานน้ำชา
10:45 - 12:00           Best Practice in OR
โดย  ผศ.ดร.เรณู           พุกบุญมี
นางปณิดาภรณ์   กรรณเลขา
น.ส.นุชนภางค์    ชูกร
ผศ.อรอนงค์       พุมอาภรณ์  ผู้ดำเนินการอภิปราย    
12:00 - 13:00           พักรับประทานอาหารกลางวัน / เยี่ยมชมนิทรรศการ
13:00 - 14:00           ประชุมสามัญประจำปี
14:00 - 15:15           เทคโนโลยีการผ่าตัดกับการพยาบาลห้องผ่าตัด : เล่าสู่กันฟัง

 •  
  •  
   •  การผ่าตัดแก้ไขภาวะนอนกรนแลการผ่าตัดเปลี่ยนเสียง โดย  นาง สุภาภรณ์   จันทร์เจริญ
   • การผ่าตัดลดภาวะเหงื่อออกมาก โดย  พ.ต.ท.หญิง จันทรา    ว่องสวัสดิ์
   • การผ่าตัดแปลงเพศ โดย  น.ส.พันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์

15:15 - 16:15           การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด
โดย  น.ส.ศัลยา   ไผ่เข็มศิริมงคล
น.ส.เบญจมาศ  ปรีชาคุณ
ผศ.ศิริพร   พุทธรังสี  ผู้ดำเนินการอภิปราย
16:15                       รับประทานน้ำชา (อาหารกล่อง)
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2548
07:00 - 08:00           ชมนิทรรศการ / เยี่ยมชม Booth
08:00 - 09:30           ระบบสารสนเทศกับงานห้องผ่าตัด
โดย  น.ส.ภาวิณี            กอแก้วเกษรา
นพ.อานนท์                  ไทยเจริญ
น.ส.พีรยา                   วรากลาง   ผู้ดำเนินการอภิปราย
0930 - 10:00            รับประทานน้ำชา
10:00 - 12:00           การสร้างบรรยากาศในการทำงาน
โดย ดร.บุญชัย             โกศลธนากุล
12:00 - 13:00           พักรับประทานอาหารกลางวัน / เยี่ยมชม Booth
13:00 - 14:00           แนวโน้มการทำวิจัยและงานวิจัยที่น่าสนใจในห้องผ่าตัด
โดย   ผศ.ดร.อุษาวดี       อัศดรวิเศษ
14:00 - 16:00           บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดกับเหตุการณ์สาธารณภัย
โดย  น.ส.เอวอร            เศวตามร์  จาก นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา
นางวันดี              โกยกิจเจริญ
นางคนึงนิจ           จันทรทิน  ผู้ดำเนินการอภิปราย
16:00                       รับประทานน้ำชา (อาหารกล่อง)     

วันที่ 2  กรกฎาคม 2548
 

ประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง "The Operating Room of the Future
วันที่ 2 กรกฎาคม 2548
เวลา 8.30 - 9.00 น.   โดย รศ.เพ็ญศรี  ระเบียบ

 
บรรยาย เรื่อง  Perioperative Nursing Model and Trend
โดย  Miss Shelly Reynolds.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2548
เวลา 9.00 - 10.30 น
จาก  Stanford University Medical Center, USA.

อภิปราย เรื่อง Best Practice in OR
วันที่ 2 กรกฎาคม 2548
เวลา 10.45 - 12.00 น
โดย  ผศ.ดร.เรณู     พุกบุญมี
นางปณิดาถรณ์       กรรณเลขา
น.ส.นุชนภางค์        ชูกร
ผศ.อรอนงค์           พุมอาภรณ์                                                            


บรรยายเรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะนอนกรนและการผ่าตัดเปลี่ยนเสียง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2549
เวลา 14.00 - 15.15 น
โดย  นางสุภาภรณ์  จันทร์เจริญบรรยายเรื่อง การผ่าตัดลดภาวะเหงื่อออกมาก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2548
เวลา 14.00 - 15.15 น

โดย  พ.ต.ท.หญิงจันทรา  ว่องสวัสดิ์


บรรยายเรื่อง การผ่าตัดแปลงเพศ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2548     
เวลา 14.00 - 15.15 น
โดย  น.ส.พันธ์ทิพย์  อธิปัญจพงษ์

อภิปราย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด       
วันที่ 2 กรกฎาคม 2548
เวลา 15.15 - 16.15 น
โดย  น.ส.ศัลยา    ไผ่เข็มศิริมงคล
น.ส.เบญจมาศ    ปรีชาคุณ   
ผศ.ศิริพร            พุทธรังษี  

วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2548
 
การอภิปราย เรื่อง ระบบสารสนเทศกับงานห้องผ่าตัด
วันที่ 3 กรกฎาคม 2548
เวลา 8.00 - 9.30 น
โดย  น.ส.ภาวิณี     กอแก้วเกษรา
นพ.อานนท์           ไทยเจริญ
น.ส.พีรยา             วรากลาง  

การบรรยาย เรื่อง  การสร้างบรรยากาศในการทำงาน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2548
เวลา 10-00 - 12.00 น     

โดย  ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

บรรยาย เรื่อง แนวโน้มการทำวิจัยและงานวิจัยที่น่าสนใจในห้องผ่าตัด
นที่ 3 กรกฎาคม 2548
เวลา 13.00 - 14.00 น     
โดย   ผศ.ดร.อุษาวดี  อัศดรวิเศษ

การอภิปราย เรื่อง บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดกับเหตุการณ์สาธารณภัย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2548
เวลา 14.00 - 16.00 น
โดย        น.ส.เอวอร  เศวตามร์
นางวันดี    โกยกิจเจริญ
นางคนึงนิจ จันทรทิน

 

ครั้งที่ 11   วันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ณ.ศูนย์นิทรรศการและประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ
เรื่อง "PERIOPERATIVE NURSING CARE CONFERENCE 11th 2006"
รหัสหลักสูตรคือ 1-02-000-0404/6001   CNEU ที่ได้รับ 10.5 คะแนน
มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,450 คน
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2549
07:00 - 08:30           ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ / รับประทานน้ำชา
08:30 - 08:45           เปิดการประชุม
โดย  ผศ.ชุลีพร             เชาวน์เมธากิจ
08:45 - 10:45           แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
โดย   อ.ดุษฎี       ทองปุย
ผศ.ศิริพร            พุทธรังษี
น.ส.บุบผา           นพวรรณ
10:45 - 12:00           ประชุมสามัญประจำปี
12:00 - 13:00           พักรับประทานอาหารกลางวัน / ชมนิทรรศการ / ชม Booth
13:00 - 14:30           ผลลัพธ์การพยาบาลห้องผ่าตัด(Perioperative Nursing Outcomes)
โดย  อ.เรวดี                ศิรินคร
ดร.วรุณยุพา         รอยกุลเจริญ
14:30 - 16:00           กลยุทธ์ลดอัตราติดเชื้อของแผลผ่าตัด
โดย  ผศ.นพ.กำธร  มาลาธรรม
อ.ศิริลักษณ์          อภิวณิชย์
16:00                     รับประทานน้ำชา

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2549              
08:00 - 08:30           รับประทานน้ำชา
08:30 - 10:00           การตามรอยคุณภาพ (Tracer of quality)
โดย นพ.อนุวัฒน์           ศุภชุติกุล
10:00 - 11:00           การตามรอยคุณภาพในห้องผ่าตัด
โดย รศ.พินิจ                ปรีชานนท์
นางจินดา             สุวรัตน์
11:00 - 12:00           การจัดการความรู้ในห้องผ่าตัด
โดย  ดร.ยุวดี               เกตสัมพันธ์
12:00 - 13:00           พักรับประทานอาหารกลางวัน / ชมนิทรรศการ / ชม Booth
13:00 - 14:30           การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย  ดร.ชวลิต             หมื่นนุช
14:30 - 16:00           แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
ห้องที่ 1  -  Patient     Safety
-  Personal   Safety
ห้องที่ 2  -  Decrease infection rate                               
-  Traffic Flow
16:00                       รับประทานน้ำชา

วันที่ 1  กรกฎาคม 2549

 

 

 

 

 

ประธานเปิดการประชุม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2549
เวลา 08:30 – 08:45 น.
โดย ผศ.ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


อภิปราย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล”
วันที่ 1 กรกฎาคม 2549
เวลา 08:45 -10:45 น.
โดย อาจารย์ดุษฎี     ทองปุย
ผศ.ศิริพร             พุทธรังษี 
น.ส.บุบผา             นพวรรณ

อภิปราย เรื่อง “ผลลัพธ์การพยาบาลห้องผ่าตัด” (Perioperative Nursing Outcomes)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2549
เวลา 13:00 -14:30 น.

โดย   อาจารย์ เรวดี  ศิรินคร

ดร.วรุณยุพา   รอยกุลเจริญ

 

อภิปราย เรื่อง “กลยุทธ์ลดอัตราติดเชื้อของแผลผ่าตัด”
วันที่ 1 กรกฎาคม 2549
เวลา 14:30 – 16:00 น.
โดย  ผศ.นพ. กำธร       มาลาธรรม        
อาจารย์ ศิริลักษณ์  อภิวาณิชย์                                                                                                                                       

วันที่   2 กรกฎาคม 2549

 
บรรยาย เรื่อง “การตามรอยคุณภาพ (Tracer of quality)”
วันที่ 2 กรกฎาคม 2549
เวลา 08:30 – 10:00 น.
โดย นายแพทย์ อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล 

 
อภิปราย เรื่อง “การตามรอยคุณภาพในห้องผ่าตัด”
วันที่ 2 กรกฎาคม 2549
เวลา 10:00 – 11:00น.

โดย  รศ.พินิจ            ปรีชานนท์   

นางจินดา                  สุวรัตน์                                                                                                                                                                                             
 

บรรยาย เรื่อง “การจัดการความรู้ในห้องผ่าตัด”  
วันที่ 2 กรกฎาคม 2549
เวลา 11:00 – 12:00 น.
โดย ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ์

 

บรรยาย เรื่อง “การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ”  
วันที่ 2 กรกฎาคม 2549
เวลา 13:00 – 14:30 น.
โดย ดร.ชวลิต  หมื่นนุช

อภิปราย เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด”
วันที่ 2 กรกฎาคม 2549
เวลา 14.30 -  16.00 น.
ห้องที่ 1  - Patient Safety
- Personal Safety
ห้องที่ 2   -  Decrease infection rate
- Traffic Flow

 

ผลการประชุมวิชาการประจำปีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดความรักและสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สมาชิกชมรมฯประกอบด้วย สมาชิก 3 ประเภท คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ    ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดรวม 6,131 คน 
2.  การจัดทำวารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย (TORN JOURNAL) เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสมาชิก และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาล ในห้องผ่าตัดและวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยได้จัดทำวารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่ง ประเทศไทย (TORN JOURNAL) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน    โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายน / ธันวาคม)
ผู้ดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการวารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการคนที่ 1 ร.ศ.กันยา ออประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  ถึงปี พ.ศ. 2546 รวมเป็นเวลา 8 ปี                            
บรรณาธิการคนที่ 2  ผ.ศ.ดร.อุษาวดี อัศรวิเศษ ดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2548 รวมเป็นเวลา 2 ปี
บรรณาธิการคนที่ 3 ผ.ศ.ศิริพร พุทธรังษี ดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปีปัจจุบัน

3.  การจัดการประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันต่างๆ ดังนี้
ครั้งที่ 1     ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมศัลยกรรมทางมือแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ  ณ ห้องประชุมเลื่อน-เพ็ญชาติ ตึกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539
ครั้งที่ 2     ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย และชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "UP-DATE IN ORTHOPEADIC INSTRUMENTATION" ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2539 เวลา 08.00-16.00 น. ตึกสยามมินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช

ครั้งที่ 3     ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยให้ร่วมจัดประชุมวิชาการในงานประชุม พยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "การพยาบาลไทยในระยะเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2542 ณ. บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2542 ในช่วงเวลา 13.00-15.30 น. เพื่อให้ชมรมพยาบาลในสาขาต่างๆทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยี่ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต โดยชมรมฯส่งรศ.กันยา ออประเสริฐ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เป็นผู้บรรยาย เรื่อง PRE-POST OPERATIVE CARE
ครั้งที่ 4     ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยร่วมกับร่วมกับกองการพยาบาล      กระทรวงสาธารณสุข  จัดสัมมนาวิชาการ การพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี กองการพยาบาล เรื่อง "การพยาบาลคุณภาพในยุคปฏิรูป" วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
ครั้งที่  5  ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยร่วมกับกองการพยาบาล      กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2545  ณ. ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ในชื่อการประชุม “คุณภาพการพยาบาล : ปัจจุบันสู่อนาคต”
ครั้งที่ 6     ชมรมฯได้รับเชิญจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพยาบาลไทย : บทบาทภารกิจสู่ความสำเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2546 ณ บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยชมรมฯได้จัดอภิปราย เรื่อง "พยาบาลห้องผ่าตัด : บทบาทร่วมสู่ความสำเร็จในระบบคุณภาพ" โดยมี ผศ.อรอนงค์ พุมอาภรณ์ และ ดร.อุษาวดี  อัศดรวิเศษ เป็นวิทยากร
ครั้งที่ 7   ชมรมฯ ร่วมกับ บริษัท สมิทแอนด์เนฟฟิว จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์" เมื่อวันที่ 9- 10 สิงหาคม 2546 ณ.ระยองรีสอร์ต จ.ระยอง และได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 7 คะแนน โดยมี ผศ. ศิริพร พุทธรังษี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Perioperative care in Orthopaedic Surgery
ครั้งที่ 8     ร่วมประชุมกับกรรมการวิชาการ ของสมาคมพยาบาลพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 เพื่อร่วมกำหนดกิจกรรมในการจัดประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "รวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติ" "NURSE TOGETHER : THE POWER FOR HEALTH NATION" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสทรงเจริญพระชมมายุ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2550 โดย ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ดังนี้

 1. หัวข้อ Advance Knowledge and technology ทางห้องผ่าตัด ในหัวข้อ ”บทบาทพยาบาลกับความก้าวหน้าทางศัลยกรรม
 2. ร่วมจัด Poster Presentation ของสมาชิกชมรม
4.  กิจกรรมร่วมกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ

1. ชมรม ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในการจัดการประชุม และจัดนิทรรศการเผยแพร่ชมรมฯในงานประชุมวิชาการเฉลิมฉลองรอบ 100 ปี วันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง “การพยาบาลเพื่อการดำรงชีวิตที่ผาสุก” ระหว่างวันที่ 25-27  ตุลาคม พ.ศ.2543 ณ. โรงแรมลิตเติ้ลดัก จังหวัดเชียงราย

2. ประธานฝ่ายต่างประเทศของชมรมฯ  นางสาวศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นผู้แปลคำบรรยายของวิทยากรต่างประเทศ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในการประชุมวิชาการ Q-Program "INSTRUMENT PROCESSING BEST PRACTICE" วันที่ 5-6 มิถุนายน 2543 เวลา 08.30-1700 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ    จัดโดยบริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ไทย) จำกัด แผนก ADVANCED STERILIZATION PRODUCT (ASP)ซึ่งได้สร้างความ ประทับใจและความรู้แก่ผู้จัดงาน  ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้บรรยายเป็นอย่างยิ่ง โดยมีวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 คน ได้แก่ MS.CYNTHIA และ MS.RUTH SHUMAKERซึ่งเป็นอดีต ประธานชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  นอก จากนี้ นางอุไรวรรณ อเสกขสกุล ประธานชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้า ร่วมประชุมวิชาการในฐานะแขกพิเศษ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชมรมพยาบาล ห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ
3.  ชมรม ฯ เข้าร่วมงานกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) และกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ดำเนินกิจกรรมจัดทำมาตรฐานการพยาบาลห้องผ่าตัด (Bench  marking  OR) เริ่มตั้งแต่วันที่27 ธันวาคม พ.ศ.2544   และประชุมสรุปผลการเยี่ยมดูงานห้องผ่าตัด (Benchmaking OR) ในวันที่ 23 กันยายน  2545   ณ สถาบันพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้แทนชมรมฯ ที่เข้าร่วมดำเนินงาน ได้แก่

1.  นางอุไรวรรณ         อเสกขสกุล                 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2.   ผศ.อรอนงค์            พุมอาภรณ์                  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
3.  รศ.พินิจ                    ปรีชานนท์                 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
4.  ผศ.ศิริพร                  พุทธรังษี                     วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
5.  นางสาววิภาพร       เอกศิริวรานนท์         วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
6. . รศ.กันยา                  ออประเสริฐ               คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
7.  นางเพลินพิศ           ปานสว่าง                   วิทยาลัยแพทยศาสต์กรุงเทพและวชิรพยาบาล
8.  นางสาวภัทรภร      สีตลวรางค์                 วิทยาลัยแพทยศาสต์กรุงเทพและวชิรพยาบาล
9.  นางพรทิพย์             เกษแก้วเจริญ             โรงพยาบาลราชวิถี
10. น.ส.ภิญโญ             ศิริกุลเสถียร               โรงพยาบาลราชวิถี
11.  พ.ต.ท.หญิงศิริพร  เสาวรส                      โรงพยาบาลตำรวจ
12.  นางหฤทยา            ปรีชาสุข                     โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
13. น.ส.ศัลยา                ไผ่เข็มศิริมงคล          โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีนครินทร์
14. น.ส.ศิริพรรณ         ชาญสุกิจเมธี              โรงพยาบาลศิริราช
15. น.ส.เบญจมาศ        ปรีชาคุณ                     โรงพยาบาลศิริราช
16. พ.ต.หญิงอังสณา   ชมมณี                         โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
17. นางชวัลทิพย์         พิทักษ์นที                   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
18. น.ส.ขจิตพรรณ      เหลืองวิรุจน์กุล         โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4.  ชมรมฯ ร่วมกับสำนักพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) ใน "โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ (HA)" โดยชมรมฯได้แต่งตั้งกรรมการ เพื่อร่วมดำเนินการในโครงการฯนี้ ดังนี้

1. ผศ.อรอนงค์                 พุมอาภรณ์           ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทย ศาสตร์โรง พยาบาล รามาธิบดี
2. นางนันทวัน                สถลนันท์             โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. น.อ.สุวัฒน์                   มาฆะวงศ์ รน.     โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
4. ผศ.ศิริพร พุทธรังษี     วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
5. น.ส.พัชรา                    ตุลยวศินพงศ์       โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6. นางขันทอง                  สาสนกุล              วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ มหานครและวชิรพยาบาล
7. นางเพลินพิศ               ปานสว่าง             วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ มหานครและวชิรพยาบาล
8. น.ส.ศัลยา                     ไผ่เข็มศิริมงคล    โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
9. นางหฤทยา                  ปรีชาสุข               โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
10. พ.ต.อ.หญิงยุวดี         ลาน้ำเที่ยง            โรงพยาบาลตำรวจ
11. พ.ต.ท.หญิงสมถวิล  ศรีขาว                   โรงพยาบาลตำรวจ
12. รศ.กันยา                     ออประเสริฐ        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13. ผศ.เรณู                       อาจสาลี                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14. น.ส.เบญจมาศ           ปรีชาคุณ              โรงพยาบาลศิริราช
15. นางพรทิพย์               เกษแก้วเจริญ       โรงพยาบาลราชวิถี
16. น.ส.ภิญโญ                ศิริกุลเสถียร         โรงพยาบาลราชวิถี

5.  ชมรมฯ ได้เป็นสมาชิกตลอดชีพประเภทองค์กรของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ในวาระนี้ประธานชมรมฯ นางอุไรวรรณ อเสกขสกุล ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทย และ  ผศ.ศิริพร พุทธรังษี  เป็นตัวแทนประธานชมรมฯเข้าร่วมเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ

6.  ชมรมฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในโรงพยาบาล Clinical Ptactice Guidelines  (CNPG) สาขาการพยาบาลผ่าตัด โดยมีคณะทำงาน ดังนี้              
1.   นางอุไรวรรณ                  อเสกขสกุล                 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2.   ผศ.อรอนงค์                     พุมอาภรณ์                  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
3.   รศ.กันยา                           ออประเสริฐ               คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
4.   รศ.พินิจ                            ปรีชานนท์                 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
5.   ผศ.ศิริพร                          พุทธรังษี                     วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
6.   นางสาววิภาพร                  เอกศิริวรานนท์         วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
7.   พ.ต.ท.หญิงศิริพร              เสาวรส                       โรงพยาบาลตำรวจ
8.   ร.ต.อ.หญิงชุติมา             สุวรรณประทีป          โรงพยาบาลตำรวจ
9.   นางสาวประภาวัลย์        ประไพตระกูล           โรงพยาบาลราชวิถี
10.   นางสาววิลาวรรณ        ตันติสิทธิพร              โรงพยาบาลราชวิถี
11.   นางสาวเบญจมาศ         ปรีชาคุณ                    โรงพยาบาลศิริราช
12.    นางสาวศิริพรรณ         ชาญสุกิจเมธี              โรงพยาบาลศิริราช
13.    นางสาวศัลยา                ไผ่เข็มศิริมงคล          โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีนครินทร์
14.    นางเพลินพิศ                ปานสว่าง                   วิทยาลัยแพทยศาสต์กรุงเทพและ วชิรพยาบาล
15.    นางสาวภัทรภร            สีตลวรางค์                 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพและ วชิรพยาบาล
7.   ชมรมฯเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สภาวะการขาดแคลนบุคลากรพยาบาล ในระบบบริการสาธารณสุข" ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา วันที่ 20 มิถุนายน 2548 ณ.ห้องประชุมฉัตรทอง สโมสรกองทัพบก โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คน ได้แก่
-  นางชนิดา                        หวังศิริ
-  นางทัศนีย์                        พันธ์พิเชฐ
-  นางชวัลทิพย์                   พิทักษ์นที
8.  ชมรมฯ ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 จนถึงปัจจุบัน
9.  ชมรมฯ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10.  ชมรมฯเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนพัฒนาสภาการพยาบาล พ.ศ. 2545-2549 ในวันที่ 29 เมษายน 2549 ณ. ห้องแกรนด์ฮอลล์  2 โรงแรมรามาการ์เด้น
11.  ชมรมฯเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พยาบาลรวมใจ ใส่ใจพิษภัยบุหรี่" วันที่ 28-30 มิถุนายน 2548 ณ. รร.ฟอร์จูนทาวเวอร์ โดย ส่งตัวแทนจากฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม1คน
12.  ชมรมฯเข้าร่วม "โครงการเครือข่ายพยาบาลไทย ร่วมใจควบคุมยาสูบ" วันที่ 26-27 กันยายน 2548 โดย ส่งตัวแทนจากฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม 1 คน
13.  ชมรมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"แผนพัฒนาสภาการพยาบาล พ.ศ.2549-2553" โดยชมรมฯได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม คือนางชนิดา หวังศิริ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ.โรงแรมรามาการ์เด้น
14.  รศ.พินิจ ปรีชานนท์ ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดประชุมวิชาการ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2549
15.  ชมรมฯ ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานการพยาบาลห้องผ่าตัดกับ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
1.)    รศ.พินิจ                 ปรีชานนท์                 คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
2. )   ผศ.ศิริพร               พุทธรังษี                     วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
3.)    น.ส.ภิญโญ           ศิริกุลเสถียร               รพ.ราชวิถี
4. )   น.ส.เบญจวรรณ  ธีระเทิดตระกูล          รพ.ศิริราช
5.)    น.ส.บุบผา             นพวรรณ                    รพ.พระนครศรีอยุธยา
6. )   น.ส.ศัลยา              ไผ่เข็มศิริมงคล          รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
7.  )  น.ส.ภัทรภร          สีตลวรางค์                 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพและ วชิรพยาบาล
5.  กิจกรรมของเขตต่าง ๆ
1.  เขต 2  (ภาคกลาง) ของชมรมฯร่วมจัดประชุมวิชาการกับโรงพยาบาลวัดไร่ขิง เรื่อง “Good Clinical Practice for the Ophthalmic Nurses in the New Era” ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2545 บริษัท Alcon

2. เขต 2 (ภาคกลาง) ของชมรมฯได้จัดประชุม เรื่อง SIX-SIGMA วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2547 โดยมีบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
3.  เขต 4 (ภาคเหนือ) จัดประชุมวิชาการเรื่อง "การจัดการความรู้ทางการพยาบาลผ่าตัด" วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2548 ณ. ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น รร.อมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
4.   เขต 2 (ภาคกลาง) ของชมรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาโมเดลสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด" ที่โรงแรม  River  View  Place  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เลขรหัสหลักสูตร (1-02-000-0404/5223) วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2548 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาล 6 หน่วยคะแนน


6.  การบริจาคเงินให้กับองค์กรต่าง ๆ
1.  ชมรมฯ บริจาคเงินให้ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปีละ 20,000 บาท ตั้งแต่ปี 2545 -2549
2.  ชมรมฯ บริจาคเงินให้แก่สมาคมออร์โธปิดิกส์ จำนวนเงิน 12,000 บาท
3.  ชมรมฯ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิภาคใต้กับ สภากาชาดไทย เป็นเงิน 10,000 บาท ในปี 2548
4.  ชมรมฯ บริจาคเงินจำนวน 12,000 บาท ให้แก่สำนักงานพยาบาลกรมการแพทย์ เพื่อรวบรวมซื้อผ้านำมาตัดชุดเครื่องแบบพยาบาล สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2549
7.  การรับบริจาคเงิน จากบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ
1. ชมรมฯ ได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัดจำนวน 2 ทุน ในการประชุม World Conference ที่เมือง Toronto ประเทศแคนาดา เมื่อ ค.ศ. 1997
2.  ชมรมฯ ได้รับเงินสนับสนุน จากคุณมนัส  อเสกขสกุล เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกฯ เดินทางไปร่วมประชุม  World Conferenceปี 2546 ที่ประเทศฮ่องกง จำนวนเงิน 30,000 บาท (31/07/2545) แต่เนื่อง จาก งดประชุมเนื่องจากสงครามที่ประเทศอิรักและจากโรค SARS จึงมอบทุนนี้ให้กับชมรมฯ เพื่อให้ชมรมฯไปดำเนินการต่อไป
3.  ชมรมฯ ได้รับบริจาคเงินจาก บริษัท เทคนิกัลอีควิปเมนท์ จำกัด    จำนวน 10,000 บาท และ บริษัท เอ็ม.ดี.ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5,000 บาท เพื่อสนับสนุน ผศ. ดร. อุษาวดี  อัศดรวิเศษ ในการเดินทางไปประชุม World Conference วันที่ 25 - 29 ก.ย. 2548  ณ. กรุงบาร์เซล   โลนา ประเทศ สเปน
8.  กิจกรรมชมรมฯ ด้านต่างประเทศ
สมาชิกชมรมฯเข้าร่วมประชุม WORLD CONFERENCE OF OPERATING ROOM NURSES ตั้งแต่ครั้งที่ 9,10,11,12,14 (1995-2005) ซึ่งจัดโดย AORN ร่วมกับ IFPN ดังนี้                 
ครั้งที่ 9     ปี ค.ศ.1995 ที่เมือง HAMBRUG ประเทศเยอรมัน มีจำนวน 4 คน คือ
1.   นางอุไรวรรณ                        อเสกขสกุล                          รพ.จุฬาลงกรณ์
2.   นางนันทนิจ                           หงษ์สุวงศ์                            รพ.จุฬาลงกรณ์
3.   น.ส.ปานตา                            อภิรักษ์นภานนท์               รพ.จุฬาลงกรณ์
4.   น.ส.กัญญกร                           ภวนานันท์                           รพ.จุฬาลงกรณ์ และได้รับคัดเลือกจาก AORN ให้เสนอบทความ ในที่ประชุมฯเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยของเรา
ครั้งที่ 10 ปี ค.ศ.1997 ที่เมือง Toronto ประเทศแคนาดา มีจำนวน 7 คน คือ
1.   นางอุไรวรรณ                        อเสกขสกุล                          รพ.จุฬาลงกรณ์
2.   นางนิตยา                                สุวรรณชาติ                          รพ.จุฬาลงกรณ์
3.   น.ส.สุภาวดี                            ไพบูลย์วรชาติ                     รพ.จุฬาลงกรณ์
4.   น.ส.สมศิริ                               อนงคณะตระกูล                 รพ.จุฬาลงกรณ์
5.   น.ส.พิชยา                               อาภัสระวรรณ                     รพ.กลาง
และครั้งนี้มีผู้ได้รับทุนจากบริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 2 ทุนคือ
6.   น.ส.สายสัมพันธ์                   สมจิตต์                                 รพ.สมเด็จ ณ.ศรีราชา
7.   น.ส.เบญจมาภรณ์                 พูลสวัสดิ์                              รพ.รามาธิบดี       
ครั้งที่ 11 ปี ค.ศ. 1999 ที่เมือง HELSINKI ประเทศฟินแลนด์ มีจำนวน 6 คน คือ
1.   นางอุไรวรรณ                        อเสกขสกุล          รพ.จุฬาลงกรณ์
2.   นางชวัลทิพย์                          พิทักษ์นที             รพ.จุฬาลงกรณ์
3.   นางศิริพร                                แจ่มเวหา              สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
4.   นางจิราพรรณ                        สุขตลอดชีพ        ห้องพยาบาล มศว.ประสานมิตร
5.   นางวราพร                              อนันต์                   รพ.ลพบุรี
6.   นางนันทพร                           แสนศิริพันธ์        รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  และเป็นผู้ ได้รับเชิญจาก AORN ให้เสนอผลงานวิจัย เรื่อง "PRE-CESAREAN SECTION ANXIETY" ซึ่งเป็นบุคคลแรกของพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
การประชุม WORLD CONFERENCE OF OPERATING ROOM NURSES ครั้งที่ 9,10,11 ธงไตรรงค์ของประเทศไทย ได้ขึ้นสู่เวทีการประชุมห้องผ่าตัดนานาชาติ และผู้เชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่เวทีทั้ง 3 ครั้ง คือ นางอุไรวรรณ อเสกขสกุล
      ครั้งที่ 12 ปี ค.ศ. 2001 นี้ AORN ได้จัดประชุม "WORLD CONFERENCE ON SURGICAL PATIENT CARE" ที่เมือง CHRISTCHURCH ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่าง วันที่ 2-7 กันยายน พ.ศ. 2544 นี้ มีพยาบาลห้องผ่าตัด ไปเข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 8 คน คือ
1.   นางชวัลทิพย์             พิทักษ์นที                         รพ.จุฬาลงกรณ์
2.   น.ส.สุภาวดี                ไพบูลย์วรชาติ                  รพ.จุฬาลงกรณ์
3.      น.ส.ปวีณา               แน่นหนา                          รพ.จุฬาลงกรณ์
4.      น.ส.สุวิมล               เสนีวงศ์ ณ อยุธยา           รพ.จุฬาลงกรณ์
5.      ผศ.ศิริพร                 พุทธรังษี                           วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
6.      น.ส.ศัลยา                ไผ่เข็มศิริมงคล                 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
7.      พต.อังสนา              ชมมณี                                รพ.พระมงกุฎ
8.      นางมยุเรศ               ลีลาวรวุฒิ                          รพ.สงขลา
ในการประชุมครั้งนี้ มีการประชุมของกรรมการ IFPN (International Federation of  Perioperative Nurses) ซึ่งชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดฯ เป็นสมาชิกอยู่ ดังนั้นจึงอนุมัติให้ น.ส.ศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล เป็นผู้แทนชมรมฯในการเข้าร่วมประชุม และมี ผศ.ศิริพร พุทธรังษี เป็นผู้สังเกตการณ์
ครั้งที่  13 ในปี 2003 ยกเลิกการจัด ณ ประเทศฮ่องกง เนื่องจากสงครามอิรักและโรคซาร์ระบาดในประเทศจีนและฮ่องกง
ครั้งที่ 14 ปี ค.ศ. 2005 นี้ AORN ได้จัดประชุม "WORLD CONFERENCE ON SURGICAL PATIENT CARE" ที่กรุงบาร์เซลโลนา ประเทศสเปน ในวันที่ 25-29 กันยายน 2548 มีพยาบาลห้องผ่าตัดจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 3 คน
1.   น.ส.ศัลยา                         ไผ่เข็มศิริมงคล          รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
2.   ผศ.ศิริพร                          พุทธรังษี                     วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
3.   ผศ.ดร.อุษาวดี                  อัศดรวิเศษ                  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล รพ.ศิริราช

และเป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง "SURGICAL HAND SCRUBS, GOWNING, GLOVING, AND COUNTING PROCEDURES IN OPERATING ROOMS, THAILAND : SURVEY AND RECOMMENDED PRACTICES"
การประชุมวิชาการนานาชาติ WORLD CONFERENCE OF OPERATING ROOM NURSE จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 16:53 น. )  
 


 

อันดับ 1 ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบ
การจัดการการเตรียมผ่าตัดระบบ
ทางเดินปัสสาวะด้วยกล้องวีดิทัศน์
 
น.ส.นราพร พุทธวงค์ และคณะ 
รพ.มหาราชนครเชียงให
ม่ 

  อันดับ 2 ผลงานวิจัย ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมกับสมรรถนะ
 

นางวรนุช   ยี่ทอง และคณะ โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
  อันดับ 3 ผลงานวิจัย ผลการพัฒนา
การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด งานห้องผ่าตัด
 

นางขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา และคณะ 
รพ.ชลบุรี 
 อันดับ 1 นวัตกรรม RAMA Allis Feed 
นางนัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง และคณะ 
รพ.รามาธิบดี 
 อันดับ 2 นวัตกรรม Rolling ล้างสายยาง 
นางกุลพร เพ็ชรวงษ์ และคณะ 
รพ.นพรัตนราชธานี
  อันดับ 3 นวัตกรรม การประดิษฐ์อุปกรณ์
ให้ออกซิเจนจากขวดน้ำ
สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
 

นางบุษกร ลิปิการกุล 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.กทม.