หมวด ว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2011 เวลา 23:45 น.

หมวด ว

ชื่อ - นามสกุล เลขสมาชิก เลขสภา เลขใบอนุญาต หน่วยงาน ตำแหน่ง
วงแข ชัยแก้ว 5802 120416 4911197740 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาล
วงเดือน รอดรักษา 329 อ. 1/26976 4711183065 รพ.พิจิตร พยาบาลวิชาชีพ 7
วงเดือน ดรหลาบคำ 4879 อ. 2/9501 5121022007 รพ.บ้านไผ่ พยาบาลเทคนิค
วงศ์มณี บุญส่ง 2818     รพ.พญาไท 3 ผู้ช่วยพยาบาล
วงศ์ษา กาญจนกิจสกุล 511 27832 4511056010 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พยาบาลวิชาชีพ
วชิรชด พิมาทัย 4694 4611104937 106127 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พยาบาลวิชาชีพ
วชิรา ดำเนินสวัสดิ์ 3623 39881 4511052475 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาลวิชาชีพ 6
วชิรา คิดการ 5304   4511005235 รพ.ศิริราช  
วชิรา สุวรรณเวช 4758 48066 4511001589 รพ.ปากช่องนานา พยาบาลวิชาชีพ
วชิราภรณ์ ควรขจร 5218 อ. 1/2029 4511005055 รพ.ศิริราช พยาบาล 6
วชิราภรณ์ บุญขันธ์ 3788 79425 4611100629 ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี พยาบาลวิชาชีพ
วชิราภรณ์ ส้มฉุน 5927 67585 4512004485 รพ.พระพุทธบาท พยาบาล
วชิราภรณ์ หมั่นกิจ 720     รพ.มหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
วชิราภรณ์ คงคาสอาด 4191 51178 4311153812 รพ.พระปกเกล้า พยาบาลวิชาชีพ 5
วณิชยา สุทธนะ 454 27715 พผ. 2/1675 รพ.ลำปาง พยาบาลเทคนิค 6
วณิภา เดชอุดมทรัพย์ 7032   5011033519 รพ.ปักธงชัย พยาบาลวิชาชีพ 6
วทัญญุตา เวียรชัย 4428 77101 4611097279 รพ.ศิริราช พยาบาล
วธูสิริ ภู่กิตติวรางกูร 1210 อ. 1/27452/30562 4511061581 วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 6
วนภา อินทรสุข 1962 17318 พผ. 1/20550 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วนัชพร เกิดบุญมี 6506 2761 4511085456 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย  
วนัสนันท์ เคลือบบุตร 5363 31922 4512050913 รพ.ชุมพร  
วนัสนันท์ สุรพงษ์รักตระกูล 3933 104057 4511168777 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาลวิชาชีพ 3
วนารัตน์ ชิณพันธ์ 3119 83905 4711109148 รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น พยาบาล
วนารี เหล่าอารยะ 3455 17285 4511030043 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วนิดา กรุณานนท์ 5570 อ. 2/2468 4532006122 รพ.ระยอง  
วนิดา คำเกาะ 2953 19991 พผ. 1/47295 รพ.อากาศอำนวย พยาบาลวิชาชีพ 6
วนิดา คุ้มชาติ 5662 อ. 1/29450 4511043016 รพ.ศรีสวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายผู้ป่วยวิกฤต
วนิดา ด่านพาณิชย์ 455 อ. 2/12701 4512067719 รพ.ลำปาง พยาบาลเทคนิค 6
วนิดา ดุษฎี 5913     รพ.ค่ายสุรนารี ผู่ช่วยพยาบาล
วนิดา ติณภูมิ 1569 56580 4511025747 รพ.ตากสิน พยาบาลวิชาชีพ 5
วนิดา ทองประเสริฐกุล 2480 16643 พผ. 1/16261   หัวหน้าห้องผ่าตัด
วนิดา นาควิเชียร 5141 38673 พผ. 1/72839 รพ.ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา ปัญญา 2583 75346 4611102929 รพ.มหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา ผลึกเพชร 254 18389 4511060098 รพ.กระบี่ พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา พงษ์พานิช 137 7514 4511031170 รพ.ตราด พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา พรรณดิลก 2020 16352 4511023203 รพ.สิรินธร พยาบาลวิชาชีพ 7
วนิดา พิมดี 6158 119557 4911194642 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา เพ็ชรจาระนัย 3515   4411163012 รพ.สนามจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา มาตย์ภา 5306 86577 4311155667 รพ.ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ 5
วนิดา มุ่งหมาย 307 อ. 2/1501 4532013791 รพ.ชลบุรี พยาบาลวิชาชีพ 5
วนิดา ยังปรางค์ 1413   4511028321 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา ลำภา 3632 77625 4611106406   ลาออกแล้ว
วนิดา ลีเลิศไพศาล 6232 40389 4511007253 รพ.รามาธิบดี พยาบาลผู้ชำนาญการ 8
วนิดา วอนเพียร 163 อ. 1/23915 4511065187 รพ.มะการักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วนิดา วังใจ 335   4631098391 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ พยาบาลเทคนิค 5
วนิดา วังเสาร์ 4064 59614 4511089588   หัวหน้าห้องผ่าตัด
วนิดา วิรยศิริ 5509     รพ.รามาธิบดี  
วนิดา ศรีม่วง 596     รพ.ศรีสังวรสุโขทัย พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา สายแก้วดี 1750   4512058694 รพ.เพชรบูรณ์ พยาบาลเทคนิค
วนิดา สิทธิกุล 2057   4811170529 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
วนิดา สุระคาย 7079 126443 5011200104 รพ.ศิริราช  
วนิดา สุวรรณนพ 3978 อ. 1/1712 4511017177 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์พยาบาล
วนิดา เสียงเย็น 4703 42385 4511025161 รพ.มุกดาหาร พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา หวังสวาสดิ์ 3462 28009 4511020136 สถาบันบำราศนราดูร พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา อังกุรวิโรจน์ 3669   4511024396 รพ.โพธาราม พยาบาลวิชาชีพ
วนิดา อินทร์ศิริ 6614     รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  
วนิศรา เครื่องสาย 4678 108625 4611096576 รพ.นครนายก พยาบาลวิชาชีพ
วนิษฐา เลาหวิทยะรัตน์ 5326 116971 4811189391 รพ.สิรินธร พยาบาลวิชาชีพ
วนี คงสกุลถาวร 1671 อ. 1/18514 4511005047 รพ.กระทุ่มแบน พยาบาลวิชาชีพ 7
วรกร โคตรรัตน์ 4775 19990 4611088374 รพ.ศูนย์อุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ
วรกร อินต๊ะสุข 5580 94692 4411159942 รพ.แพร่  
วรกุล ครุฑสุวรรณ์ 1556 42616 4511002172 รพ.บ้านโป่ง พยาบาลวิชาฃีพ
วรจิต สารปรัง 3242 อ. 2/9845 4512044147 รพ.สุรินทร์ พยาบาลเทคนิค
วรญา คชเดช 4647 113615 4711181067 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 พยาบาลวิชาชีพ
วรณัน คมขำ 1680 อ. 1/5512 4511025831 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พยาบาลวิขาขีพ 7
วรณี วงศ์วานิช 5407 16353 4511063605    
วรนิชญานันธ์ พันธเตชะไพศาล 6670 126474 5011200126 ศูนย์รักษาตาท้อปเจริญจักษุ พยาบาลห้องผ่าตัด
วรนุช หุตานนท์ 1184 อ. 1/24524 4521021427 รพ.พระมงกุฎเกล้า พยาบาล
วรนุช จันทรนนท์ 1688     รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล  
วรนุช ยี่ทอง 1919 อ. 1/14473 4511002176 รพ.บ้านโป่ง พยาบาลวิชาชีพ
วรนุช หวั่นเส้ง 2019 29460 พผ. 1/25767 รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ
วรพรรณ ตันติกาพงศ์ 947 20420 พผ. 1/75986 รพ.หาดใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ
วรพรรณ สังขปรีชา 2740 อ. 1/30752 4511045916 รพ.ยันฮี พยาบาลวิชาชีพ
วรพล คำสิงห์ 3480 100601 4511174974 รพ.ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ
วรพักตร์ สวัสดิ์เทพ 4910 8480 4511101327 รพ.พุทธชินราช พยาบาลวิชาชีพ 7
วรพันธุ์ คำผกา 898 อ. 1/7327 4511011929 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ตรวจการพยาบาล 8
วรรณจันทร์ ศุกระรุจิ 5777     รพ.ศิริราช  
วรรณจิต มงคลางกูร 4459 อ. 1/43297 พผ. 1/35921 รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี พยาบาลห้องผ่าตัด
วรรณดี มีกุล 2535 อ. 1/21313 4511004530 รพ.บุรฉัตรไชยากร พยาบาล
วรรณธิภา สุระเกษ 523 27104 4512043090 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พยาบาลห้องผ่าตัด
วรรณนิภา วงษ์กัน 6005   5011200473 รพ.นนทเวช  
วรรณนิภา กอดแก้ว 4106 34597 4511005414 รพ.กรุงเทพ พยาบาล
วรรณนิศา ชัยวิสิทธิ์ 6981   5211211548 รพ.ศิริราช  
วรรณพร คลังมี 6057 39012 4512019973 รพ.ชลประทานปากเกร็ด  
วรรณพร เรือศรีจันทร์ 2512     รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
วรรณพร ศรีอุทัย 786 1009 4511014141 รพ.พระพุทธบาท พยาบาลวิชาชีพ
วรรณพร ศิริกุล 1104 อ. 1/5111 4511065932 รพ.กระบี่ พยาบาลวิชาชีพ 7
วรรณพร สายทะเล 6115 118418 4811192333 รพ.คูเมือง พยาบาลวิชาชีพ
วรรณพร ยาคำ 4917 31687 4611102264 รพ.ชัยนาท พยาบาลวิชาชีพ
วรรณพรรธน์ วาณิชชัชวาลย์ 1769       พยาบาล
วรรณเพ็ญ พรพานิชพงษ์ 1668   พ. 10434 รพ.มหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
วรรณเพ็ญ วิมลวัฒนาภัณฑ์ 3799 อ. 1/26416 4511003739 รพ.โรงงานยาสูบ พยาบาลห้องผ่าตัด
วรรณภา กระจายศรี 5434 91640 พผ. 1/90785 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
วรรณภา จาดชนบท 6755 130561 5111204621 รพ.บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พยาบาลวิชาชีพ
วรรณภา นาราสัจจ์ 563 17732 4511003031 รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ
วรรณภา วิบูลย์จันทร์ 2352   4512033287 รพ.พระนครศรีอยุธยา พยาบาลเทคนิค
วรรณรัตน์ บำรุงสงฆ์ 3807 18666 4511017767 รพ.สูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ 7
วรรณรางค์ สีดอกรัก 1581   พผ. 1/43816 วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 4
วรรณลี ศรีโชติ 7109 128833 5111207873 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น  
วรรณวณัช ไวกสิกรณ์ 1524 56467 พผ. 1/43701   พยาบาลวิชาชีพ 5
วรรณวณี ศรีทิม 3466 61099 4511005189 รพ.ศิริราช พยาบาล 5
วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์ 960 อ. 1/24540 4511021257 รพ.พระมงกุฎเกล้า พยาบาลห้องผ่าตัด
วรรณวรัณย์ สุริยานนท์ 1925 71372 4611097157 รพ.บ้านโป่ง พยาบาลวิชาชีพ 5
วรรณวิทยา เอี่ยมอ่อง 1329     รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
วรรณวิภา ชุณห์ขจร 1271 อ. 1/16417 4511020741 รพ.ตำรวจ พยาบาล สบ 1
วรรณวิมล คงสุวรรณ 2789 50458 4511005094 รพ.ศิริราช พยาบาล
วรรณวิมล เขื่อนวัง 5018 45938 4511053815 ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
วรรณวิลักษณ์ สายสูง 4393 105400 พผ. 1/87760 รพ.ลานนา เชียงใหม่ พยาบาล
วรรณศิริ จีนานุรักษ์ 4232 108135 4611108049 รพ.พระพุทธบาท พยาบาลวิชาชีพ 3
วรรณสุฏา พาประจง 2904 77840 พผ. 2/36490 รพ.บางละมุง พยาบาลเทคนิค 3
วรรณอาภรณ์ กสานติกุล 1281 47776 4511075691 รพ.กลาง พยาบาลวิชาชีพ
วรรณา กิตติศุภลักษณ์ 6526 107147 4611106011 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
วรรณา เกื้อเพชร 1351 78854 4711102485 รพ.สงขลา พยาบาลวิชาชีพ 4
วรรณา คงคล้าย 3384 อ. 2/17653 4532032615 รพ.สมิติเวช ศรีราชา ผู้ช่วยพยาบาล
วรรณา เตชะวีรกาญจน์กุล 2263 31778 4511083921 รพ.วชิระภูเก็ต พยาบาลวิชาชีพ 5
วรรณา ปิติพัทธ์พงศ์ 2870 18921 4511068040 รพ.ท่าม่วง พยาบาลวิชาชีพ 7
วรรณา ฤกษ์ดี 1683     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
วรรณา ล้อมอิ่ม 3923 21111 4511014807 รพ.พระมงกุฎเกล้า พยาบาลห้องผ่าตัด
วรรณา ศรีนคร 5870 1/27320 4611062885 รพ.ตรัง พยาบาลวิชาชีพ 6
วรรณา สอนเสริม 2397 อ. 1/29068 พผ. 1/76765 รพ.ระนอง พยาบาลวิชาชีพ
วรรณา สังโฆ 6669 105119 4511169344 รพ.บางสะพาน พยาบาลวิชาชีพ
วรรณา พูนศรี 4222 อ. 2/9332 4512034282 รพ.สระบุรี พยาบาลเทคนิค 6
วรรณิดา ภูลคร 6774 128020 5111204442 รพ.พระรามเก้า  
วรรณิภา รักษ์มณี 2880     รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น ผู้ช่วยพยาบาล 5
วรรณิภา เหนียวแน่น 930   4511067978 รพ.ลำปาง พยาบาลวิชาชีพ 6
วรรณี ฉวีกุลมหันต์ 164   พผ. 1/42114 รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วรรณี ชะนะโชค 885     วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 6
วรรณี ตั้งศรีเกียรติกุล 4644 อ. 1/17626 4511077948 รพ.เอกชนบุรีรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ
วรรณี ตันประเสริฐ 6688 อ. 2/13453 4512080226 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
วรรณี พงษ์อำพันธุ์ 352 11845 4511108580 รพ.กล้วยน้ำไท ผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์
วรรณี ฤทธิ์เจริญวัตถุ 214     รพ.มหาสารคาม พยาบาลวิชาชีพ
วรรณี วงศ์งามหิรัญ 1614 21732 พผ. 1/38422 รพ.หาดใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ 7
วรรณี สุขเพ็ญ 2079 อ. 1/16578 4511044557 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วรรณู เอื้อเปรมจิต 553 อ. 1/13284 4511041706 รพ.ชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ 7
วรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์ 172 อ. 1/22849 4511089363 รพ.มหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
วรรษมน ทองงาม 2419 71335 5011021015 รพ.ราชบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วรรสนี คำหาญ 1288   4911102818 รพ.ลพบุรี พยาบาลเทคนิค
วรวรรณ ชื่นภิรมย์ 217 22275 4511064276 รพ.พญาไท 2 หัวหน้าห้องผ่าตัด
วรวรรณ ยนต์สุวรรณ 5666 97814 4411162808 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วรวรรณ ศรีสุคนธรัตน์ 4185 106368 4611105847 รพ.ศิริราช พยาบาล
วรวรรณา เพ็ชรกิจ 2553 46378 พผ. 1/36855 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท พยาบาล
วรวีร์ จันทรกุลไพศาล 3062 อ. 1/5964 4511003734 รพ.โรงงานยาสูบ พยาบาลวิชาชีพ 5
วรวีร์ ตั้งมโนวุฒิกุล 4767 59373 4511055211 รพ.อุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ 5
วรวุธ ชาภูธร 7007   5211211317    
วรัญชลี จี้จำปา 6859 124230 5011199929 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  
วรัญชลี แผวผาลา 6858 124229 5011199928 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  
วรัญญา ใจบุญ 5730     รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น ผู้ช่วยพยาบาล
วรัญญา ภู่สุดแสวง 2063 อ. 1/11211 4511025541 รพ.ชัยนาท พยาบาลวิชาชีพ 8
วรัญญา เวียงเหล็ก 564   4511003091 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ 4
วรัญญา ศุระศรางค์ 5217     รพ.นครธน พนักงานผู้ช่วย
วรัญญา เสริมวัฒนากุล 3841 อ. 1/13243 4511041084 รพ.พิจิตร พยาบาลวิชาชีพ 7
วรัญญา โสมจันทร์ 1878 85896 พผ. 1/70282 ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี พยาบาลวิชาชีพ 5
วรัญญู อุดมศักดิ์ 1227 119491 4511055321 สถาบันโรคทรวงอก พยาบาลวิชาชี 7
วรัตรา แก้ววิชิต 235   4511011880 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาลวิชาชีพ 7
วรัทยา วิเศษ 5993 78588 4811107326 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย  
วรัทยา พงษ์เกษม 125 อ. 1/5638 4511055143 รพ.ชลบุรี พยาบาลวิชาชีพ 7
วรา ตรงเพชร 6415 67962 4511091419 รพ.อุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ 7
วรา พิมาพันธุ์ศรี 4282 17326 4511038190 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล พยาบาล 6
วรากร ประดับกูล 1081 อ. 1/3595 4511037880 รพ.นครนายก พยาบาลวิชาชีพ
วรางคณา แก้วมณี 4491 100479 4511166358 สถาบันราชประชาสมาสัย พยาบาลวิชาชีพ
วรางคณา ขนาบแก้ว 5456   4711080301 รพ.หาดใหญ่  
วรางคณา โชคธนอนันต์ 1369 47780 4511057169 รพ.นนทเวช พยาบาลวิชาชีพ
วรางคณา ตั้งเซีย 899   4611090297 รพ.ระนอง พยาบาลวิชาชีพ
วรางคณา ทองมี 6528   5111205699 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
วรางคณา พุทธรักษ์ 5181 7723 4511040725 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย พยาบาลวิชา
วรางคณา พุทธรักษ์ 5182 7723 4511040725 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย พยาบาลวิชาชีพ 7
วรางคณา สิริปูชกะ 2004 อ .1/26594 4.511E+10 รพ.ตำรวจ พยาบาล
วรางค์ทิพย์ วรรณทิพย์ 3365 อ. 1/21559 4511007728 รพ.สงฆ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วรางรัตน์ พลบูรณ์ศรี 6618 อ. 1/31919 4511011909 รพ.ลำดวน  
วรานุตร สมานทรัพย์ 5410 99849 4511168922 รพ.ค่ายสุรสีห์  
วราพร รัตนโอสถ 1106 อ. 1/8466 4511008368 รพ.ลพบุรี พยาบาลวิชาชีพ 7
วราพร ลาภบริสุทธิศักดิ์ 839 20792 4511047216 ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา พยาบาลวิชาชีพ 6
วราพิน ชาวโพงพาง 4062   4711188410 รพ.กระทุ่มแบน พยาบาลวิชาชีพ 6
วราภร ทองโคตร 5308 113881 4711184573 รพ.ขอนแก่น พยาบาลเทคนิค 2
วราภรณ์ กองชนะ 7060 129430 5111206176 รพ.ขอนแก่น  
วราภรณ์ เก่งวิชา 6933   5211211553 รพ.ศิริราช  
วราภรณ์ โฆษิตสุคต 6570 99851 4511168924 รพ.พระมงกุฎเกล้า  
วราภรณ์ จันทร 2179 47466 พผ. 1/38134 รพ.พระมงกุฎเกล้า พยาบาลห้องผ่าตัด
วราภรณ์ จิตต์หวัง 1096 อ 2/670 4512037640 รพ.นครนายก พยาบาลเทคนิค
วราภรณ์ ใจทน 5376 64719 พผ. 1/85939 รพ.พะเยา พยาบาลวิชาชีพ
วราภรณ์ ชำนาญช่าง 3326 23654 4511070283 รพ.รัตนเวช 2 พยาบาลวิชาชีพ
วราภรณ์ โชติเชย 6955   4511092066 รพ.สรรพสิทธิประสงค์  
วราภรณ์ เทศจำปา 529   4511075035 รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี พยาบาลวิชาชีพ 3
วราภรณ์ น้อยแนม 1805   พผ. 2/35576 รพ.ชุมพร พยาบาลเทคนิค 3
วราภรณ์ นิลจันทร์ 2973   พผ. 1/54499 รพ.สงขลานครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
วราภรณ์ ประสิทธิธัญการ 1838 42291 พผ. 1/34914 รพ.อุทัยธานี พยาบาลวิชาชีพ
วราภรณ์ ปรุงสิงห์ 7116 130752 5111203954 รพ.เมืองฉะเชิงเทรา พยาบาลวิชาชีพ
วราภรณ์ พรหมศิริ 2015   พผ. 1/48733 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พยาบาล
วราภรณ์ พรอนันต์ตระกูล 1529 16359 4511023208 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
วราภรณ์ เพียรธนะกูลชัย 5006 อ. 1/3794 4511032445 รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ ห้วหน้าพยาบาล
วราภรณ์ แพทย์พิทักษ์ 7126 70142 4821080814 รพ.ตราด พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ
วราภรณ์ รัฐกุล 2023   4511092348 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วราภรณ์ โรจนวสุ 1375   4511057481 รพ.รามคำแหง หัวหน้าห้องผ่าตัด
วราภรณ์ วงศ์สุวัฒน์ 432   4511004895 รพ.ศิริราช พยาบาลวิชาชีพ 6
วราภรณ์ วิเศษสิงห์ 1915 20650 4511083762 รพ.พหลพลพยุหเสนา พยาบาลวิชาชีพ 7
วราภรณ์ ศิริเมธา 42 20794 4511000202   พยาบาลวิชาชีพ
วราภรณ์ สังข์รุ่ง 4118 อ. 1/1971 4511004899 รพ.ศิริราช พยาบาล
วราภา พงษ์รักษ์ 2338 10289 4511002875 รพ.บางปะอิน พยาบาลวิชาชีพ
วราภา พินทุสรศรี 3504 28848 4511062984 รพ.พญาไท 1  
วรารัตน์ วาฤทธิ์ 5079 53377 4511076587 รพ.เชียงใหม่ราม 1 พยาบาล
วรารัตน์ เสาวภา 1225     รพ.อานันทมหิดล  
วรารัตน์ บุญณสะ 4346 61182 4511005197 รพ.ศิริราช พยาบาล 6
วราลักษณ์ บุญชัย 4171 38902 4511005014 รพ.ศิริราช พยาบาลระดับ 6
วราวรรณ วิวิตรกุล 5031 99445 4411166310 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ 3
วราวรรณ รุ่งโรจน์ชำนาญกิจ 507 22199 พผ. 1/20535 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พยาบาล
วราวุธ ชาภูธร 6898   5211211317 รพ.รามาธิบดี  
วริกา กฤษณะโยธิน 812   4511006999 รพ.เปาโลเมโมเรียล พยาบาล
วรินดา เสนาถี 6288 126091 5011200787 วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ
วรินทร ธุสาวัน 3554 40443 4611096353 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พยาบาลเทคนิค
วรินทร เรือนงาม 6543 78047 4611097103 รพ.เมืองฉะเชิงเทรา  
วรินทร์นิชา วิชญนันทน์ 2037 83713 4711180310 รพ.ตำรวจ พยาบาล
วรินธร ใจสนุก 5795 86423 4411159314 รพ.นครพนม พยาบาลวิชาชีพ
วริยา เจิมขุนทด 3438 77624 4611104911 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาล 5
วริยา วงศ์อินทร์ 3144 อ. 2/2119 4532031224   พยาบาลเทคนิค
วริศรา เข็มทอง 6002 106372 4611095682 รพ.ศิริราช  
วริศรา ดวงสีดา 5536 99712 4511177027 รพ.โอเวอร์บรุ๊ค พยาบาล
วริศรา ตุวยานนท์ 4427 77075 4611097278 รพ.ศิราช พยาบาล
วริศรา ถาคำมี 3766 99673 4411165790 รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ
วริศรา ม่วงช่วง 5259 107885 4611094653 รพ.ราชบุรี พยาบาลวิชาชีพ 4
วริศรา เร่งขวนขวาย 2614 30825 4511008853 รพ.บำรุงราษฎร์ พยาบาลประจำการ
วริศรา อังผาดผล 4437 75452 4511008853 รพ.น่าน พยาบาลวิชาชีพ 5
วรีย์ ธีรเศรษฐธำรง 2368 อ. 1/3078 4511019941 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พยาบาลห้องผ่าตัด
วรีย์ บุญยาศวิน 4413 32723 4512053182 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พยาบาลเทคนิค
วรุณพันธุ์ เพชรกัปป์ 4557 70239 4511022785 รพ.หัวหิน พยาบาลวิชาชีพ
วรุณภา มงคลปฏิบัติ 897     รพ.พญาไท 3 พยาบาล
วรุณยุพา ปินนะ 6495   4911195182 รพ.กลาง  
วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 3637   4511050413 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อาจารย์พยาบาล
วลสุดา โพเย็น 7080 126446 5011202015 รพ.ศิริราช  
วลัย รวมแก้ว 380 อ. 1/17700 4511003096 รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ
วลัยพร ชัยลัภนสวัสดิ์ 1819   พผ. 1/45004 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วลัยพร ประพฤตินอก 4434 83473 พผ. 1/62823 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย พยาบาลวิชาชีพ 4
วลัยพร วิสิฐนนทชัย 2337 59059 พผ. 1/45352   พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
วลัยพร สุวรรณบูรณ์ 1088 54387 8511037994 รพ.นครนายก พยาบาลวิชาชีพ 6
วลัยพันธ์ หงษ์ษา 310 อ. 2/11310 พ.2 4512083504 รพ.ชลบุรี พยาบาลเทคนิค 6
วลัยภรณ์ พงษ์ศิริรัชกุล 736 อ. 1/2031 4511049750   พยาบาลวิชาชีพ
วลัยรัตน์ เหรียญศิริเกียรติ 548   พ. 1/17602 วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 6
วลัยลักษณ์ บัวขันธ์ 4006 103287 พผ. 1/87845 รพ.ศิครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
วลัยลักษณ์ พงษ์ภัทรภิญโญ 6596   4511174200 รพ.กรุงเทพพัทยา  
วลีรัตน์ เกสรมาลา 1926   4311157890 รพ.เพชรรัชต์ พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด
วลีวรรณ ภัทรวจี 4568 67357 4511027311 รพ.เซนต์หลุยส์ พยาบาลวิชาชีพ
วไลพร หาวารี 3036 29914 4511019465 รพ.พระนั่งเกล้า พยาบาลวิชาชพี 7
วไลภรณ์ กมลสกุล 5824 123306 5011199712 รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ พยาบาล
วศิน พงษ์ศิริ 2703   4511039154 รพ.ตากสิน จันทบุรี  
วศินี เจียมทรัพย์ 1519   4511015205 รพ.รามาธิบดี พยาบาลวิชาชีพ 6
วสันต์ แสงรุจี 2812     รพ.พญาไท 2  
วสีสรรพ์ เฉลิมชัยกิจ 17 อ. 1/23183 4511049740 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล พยาบาลวิชาชีพ
วะนิชดา อามาตย์ 3118   4711183124 รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น พยาบาล
วะนิตดา อินทรสกุล 1586 อ. 2/9100 4511059403 รพ.มะการักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วัจนา แซ่เตี้ยว 6757 98500 4411165821 รพ.สงขลานครินทร์  
วัชชรินทร์ ศรีสุข 2253 91203 4311155043 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาล
วัชรา ใจใหญ่ 3452 71788 4511038666 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พยาบาล 5
วัชรา ชนะบำรุง 389 102 4511019291 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
วัชรา ประคุมสุข 5659     รพ.นวนคร ผู้ช่วยพยาบาล
วัชรา มณีกาศ 2324 50277 4511080332 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย พยาบาลวิชาชีพ 5
วัชรา รัตนศรีทอง 2356 9454 พผ 1/33833 รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วัชรา ศรีวารีรัตน์ 3177   พผ. 1/68341 รพ.ตะกั่วป่า พยาบาลวิชาชีพ 4
วัชรา สุราเลิศ 5126 108318 4611098054 รพ.บางกอกเนอสซิ่งโฮม พยาบาลวิชาชีพ
วัชรา อัศวโรจน์พงษ์ 1230 อ. 1/15667 4511059602 รพ.มะการักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 6
วัชรากร เลิศไกร 5724 66692 4511066228 รพ.ยะลา พพยาบาล
วัชราภรณ์ ชัชวรัตน์ 242 8022 4511018197 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ 8
วัชราภรณ์ ทองวุฒิ 6960 131213 5111203428 รพ.สรรพสิทธิประสงค์  
วัชราภรณ์ แป้นชุม 3012   พผ. 1/70527 รพ.พัทลุง พยาบาลวิชาชีพ
วัชราภรณ์ พันธ์ยก 5238   4711181069 รพ.อู่ทอง  
วัชราภรณ์ พันธ์ยก 5245 113617 4711181069 รพ.อู่ทอง พยาบาลวิชาชีพ
วัชราภรณ์ ศรีชู 4447 อ. 1/46750     พยาบาลวิชาชีพ
วัชราภรณ์ สุจริต 2891       ASSISTANT MANAGER
วัชราภรณ์ อุโมงค์ 1958   พผ. 1/36279 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล 5
วัชราภรณ์ พิมพ์ศร 4231 79869 5111077021 รพ.พระพุทธบาท พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
วัชราภรณ์ สุวรรณไตรย์ 1551 56422 4511046275 รพ.อ่างทอง พยาบาลวิชาชีพ 4
วัชรินทร์ ชัยมานะการ 2218 อ. 1/28332 4511090362 รพ.สระบุรี พยาบาลวิชาชีพ 7
วัชรินทร์ ปั้นน้ำเงิน 982 51933 451152257 สถาบันประสาทวิทยา พยาบาลวิชาชีพ
วัชรี กิติมศักดิ์ 394 3296 พผ. 1/28812 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พยาบาลวิชาชีพ
วัชรี ฉุยฉาย 710   4511091129 รพ.อุตรดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพ 4
วัชรี ชาญชัย 1634     รพ.ราชวิถี พยาบาลวิชาชีพ
วัชรี ตุ้ยคำภีร์ 1051 อ. 1/7358 4511036258 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยผ่าตัด
วัชรี ผลมาก 818 11665 5411043866 รพ.ร้องกวาง พยาบาลวิชาชีพ 7
วัชรี โพธิ์แย้ม 1647 55210 4611054481 รพ.ราชวิถี พยาบาลวิชาชีพ
วัชรี โยคะนิตย์ 5686 28949 4511046524 รพ.พระมงกุฎเกล้า  
วัชรี อยู่สุภาพ 5208 อ. 2/12188 4512030817 รพ.กำแพงเพชร พยาบาลเทคนิค 6
วัชรี อิ่มทั่ว 1414 67699 4511083943 รพ.สงขลา พยาบาลวิชาชีพ 6
วัชรี ชัยมุงคุณ 5901 90048 4311154321 รพ.รามคำแหง พยาบาลวิชาชีพ
วัชรีภรณ์ อินเหลา 5981     รพ.นครพิงค์  
วัชรีวรรณ ใจแก้ว 5681 63702 4511079451 รพ.เชียงดาว พยาบาล
วัชลี สุพงษ์ 6705 อ. 1/34008 4611033676 รพ.ยะลา พยาบาลวิชาชีพ 7
วัฒนา กลิ่นกุล 4053 38258 4.6111E+10 รพ.พระนั่งเกล้า พยาบาลวิชาชีพ 5
วัฒนา แก้วน้ำ 305 อ. 2/1647 4532013799 รพ.ชลบุรี พยาบาลวิชาชีพ 5
วัฒนา คงวารี 6766 อ. 1/25019 4511004548 รพ.บุรฉัตรไชยากร  
วัฒนา คงสมบัติ 2572 74594 พผ. 1/55659 รพ.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พยาบาลวิชาชีพ
วัฒนา วัฒนวิบูลกิจ 3362   พผ. 2483 รพ.วาปีปทุม พยาบาลวิชาชีพ
วัฒนา ศรีจันทร์ 2924 อ. 1/9591 4511014967 รพ.พระนั่งเกล้า พยาบาลวิชาชีพ
วัฒนา สุดใหม่ 6706 อ. 1/34009 4611032831 รพ.ยะลา พยาบาลวิชาชีพ
วัฒนา อัมพะวัต 2540 47060 4511005054 รพ.ศิริราช พยาบาล 6
วัฒนา อิ่มโภชน์ 140 12887 4511081056 รพ.ตราด พยาบาลวิชาชีพ
วัฒนา ศรีสุวรรณ 4336 217552 4711050289 รพ.เลิดสิน พยาบาลวิชาชีพ
วันเฉลิมพร พิชญาลักษณ์ 6329 4311158279 88296 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พยาบาล
วันชัย พิริยะวดี 1373     รพ.นพรัตนราชธานี พยาบาลวิชาชีพ
วันดี โกยกิจเจริญ 255 อ. 1/12253 พผ. 3165 รพ.วชิระภูเก็ต พยาบาลวิชาชีพ
วันดี ลิ้มธนะกุล 6094   4511092936 รพ.วชิระภูเก็ต  
วันดี อรุณฑัต 6452 อ. 1/12850 4511051313 รพ.สงขลา  
วันดี อึ้งบุญชู 1446 3993 4511045581 รพ.นครปฐม พยาบาลวิชาชีพ
วันดี อุ่นใจ 3361   4511057861 รพ.เจ้าพระยายมราช พยาบาลวิชาชีพ 7
วันดี ธารา 4688 74823 4611093618 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 5
วันดี บัวคำ 4165 61187 4511005187 รพ.ศิริราช  
วันดี รุ่งเจริญชัยศิลป์ 4183 106377 4611095684 รพ.ศิริราช พยาบาล
วันดี เรืองวงษ์ 4659 8315 4711188495 รพ.น่าน พยาบาลวิชาชีพ 7
วันทนันท์ ลิ้มรัตนกุลชัย 3056 3371   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พยาบาล
วันทนา ตีสถิตย์ 2056     รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
วันทนา โพธิ์ศิริ 3709   4511011432 รพ.ปทุมธานี พยาบาลวิชาชีพ 7
วันทนา ภิสัชเพ็ญ 4045 อ. 1/29785 4511012817 รพ.จุฬาลงกรณ์ หัวหน้าห้องผ่าตัด
วันทนา ยาใจ 598   พผ. 1/15872 รพ.น่าน พยาบาลวิชาชีพ 7
วันทนา ยืนชีวิต 3613 70011 451205322 รพ.อุทัยธานี  
วันทนา รุจิธานนท์ 2990   4511025348 รพ.ตำรวจ พยาบาล (สบ 2)
วันทนา ศรีเมือง 6796 98501 4411163388 รพ.สงขลานครินทร์  
วันทนา สว่างทั่ว 2465 83730 4711183046 รพ.ตำรวจ พยาบาลวิชาชีพ
วันทนา หงษ์โม่ 2256 75673 4611055949 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พยาบาล
วันทนิยา วงษ์แย้ม 1286 35234 4511043517 รพ.พญาไท 1 พยาบาลวิชาชีพ
วันทนีย์ คุปวานิชพงษ์ 569 อ. 1/4894 4511033857 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วันทนีย์ งามวงศ์ 5805 120423 4911195901 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาลวิชาชีพ 3
วันทนีย์ มานัสนนท์ 904 อ. 1/30652 4511063233 รพ.พิจิตร พยาบาลวิชาชีพ 7
วันทนีย์ มาลัยหวล 2030   พผ. 1/5253 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วันทนีย์ โรจน์ลือชัย 1863 22582 4511027308 รพ.เซนต์หลุยส์ หัวหน้าแผนกผ่าตัด
วันทนีย์ สุวรรณช่าง 1420   พผ. 1/20274 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา พยาบาลวิชาชีพ
วันทิตา โตอนันต์ 1514 อ. 1/16006 4611094580 รพ.บุรีรัมย์  
วันทิพย์ ทองศรี 6500 11835 5111069346 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี  
วันธนา หอมนาน 374     รพ.บ้านแหลม พยาบาลวิชาชีพ 6
วันเพ็ญ แก้วเจิม 5266 66977 4511003206 รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น พยาบาล 5
วันเพ็ญ คงเจริญ 3367 31925 4512008418 รพ.ลพบุรี พยาบาลเทคนิค 6
วันเพ็ญ คำอยู่ 2736 อ. 2/15365 4512075193 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พยาบาลเทาคนิค 6
วันเพ็ญ คุ้มโภคา 2610 อ. 1/ 16093 4511061979 รพ.สินแพทย์  
วันเพ็ญ งานดี 5011 อ. 1/5921 4511000772 รพ. B.N.H พยาบาลห้องผ่าตัด
วันเพ็ญ จันทร์แจ่ม 3394 อ. 1/7332 4511026978 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วันเพ็ญ จันทร์หิรัญ 5583 อ. 1/35408 4711037124 รพ.สิงห์บุรี  
วันเพ็ญ ไตรยขันธ์ 5893 118258 4811191929 รพ.เมโกะคลีนิค พยาบาลวิชาชีพ
วันเพ็ญ แท่งหอม 1846 อ. 1/23538 4511021523 รพ.พนัสนิคม พยาบาลวิชาชีพ 7
วันเพ็ญ ธนะชัยขันธ์ 2298 16137 4311191144 รพ.เวียงป่าเป้า พยาบาล
วันเพ็ญ บัวประเสริฐ 129   ผ. 9676 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พยาบาลวิชาชีพ
วันเพ็ญ ปัจจัยเจริญ 4389 20799 4511071850 รพ.ค่ายสุรนารี พยาบาลวิชาชีพ
วันเพ็ญ ปิ่นแก้ว 3094 223857 4511066728 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พยาบาลวิชาชีพ
วันเพ็ญ พันขัวน้อย 2099 อ. 2/3824 4512097881 รพ.อุดรธานี พยาบาลเทคนิค 6
วันเพ็ญ พุฒซ้อน 1087 6392 4511037996 รพ.นครนายก พยาบาลวิชาชีพ 7
วันเพ็ญ เมฆแช่ม 2202 23276 พผ. 1/21299 รพ.พญาไท ศรีราชา พยาบาล
วันเพ็ญ ยันต์วิเศษ 2765 23379 4511013717 รพ.บ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน) พยาบาลวิชาชีพ
วันเพ็ญ เลาหะพิจิตรพงศ์ 887 อ. 1/4785 4511008978 วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 7
วันเพ็ญ วรรณนิยม 1350 49704 5111010886 รพ.สมุทรสาคร พยาบาลเทคนิค 6
วันเพ็ญ วรรณพงค์ 1453 19570 พผ. 1/18698 รพ.ลำพูน พยาบาลวิชาชีพ
วันเพ็ญ ศรีรุ่ง 2608 84369 4711183662 รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  
วันเพ็ญ ศรีสรณ์ 2758 พผ. 1/37522   รพ.เลิดสิน  
วันเพ็ญ สันหพาณิชย์ 4036 อ. 1/3810 4511011179 รพ.รามาธิบดี พยาบาลระดับ 6
วันเพ็ญ สุขขี 2230 15514 พผ. 1/32344 รพ.บางมูลนาก พยาบาลวิชาชีพ 6
วันเพ็ญ เส้นศูนย์ 1135 อ. 1/16818 4511050552 รพ.บุรีรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ 8
วันเพ็ญ แสงใน 5643 77246 4611100998 รพ.บำรุงราษฎร์ พยาบาล
วันเพ็ญ อินประเสริฐ 649 7726 4511038517 รพ.มะการักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
วันเพ็ญ เอี่ยมนิรัตน์ 4390 อ. 1/1722 4511008064 รพ.สงฆ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วันเพ็ญ ทิพย์อักษร 1031 66872 พผ. 1/50364 รพ.สมิติเวช ศรีราชา พยาบาลวิชาชีพ
วันเพ็ญ แย้มมาก 4983 38439 4711042205 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 พยาบาลวิชาชีพ
วันเพ็ญ สำรอง 4748 อ 2/8095 4512092691 รพ.แพร่ พยาบาลเทคนิค 6
วันเพลิน ปิ่นคำ 2680     รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วันรวี ดวงมณี 6940 90072 4311154340 รพ.ธนบุรี-อู่ทอง  
วันรัตนา บุญเทียม 5908 111075 4711185526 รพ.บำรุงราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพ
วันวิสา อินทขันตี 6287 58358 4411158889 รพ.ป่าตอง พยาบาลวิชาชีพ
วันวิสาข์ ตันติกมล 2195 73161 4511045824   พยาบาล 5
วันวิสาข์ พงษ์พันธ์ 1044 60986 4511017266 รพ.ชลบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วันวิสาข์ ไวน์ 1440 54390 4511037575 รพ.นครนายก พยาบาลวิชาชีพ
วันวิสาข์ ศรีจำเนียร 1330   4611098425 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พยาบาล
วันศิริ จีนกล่ำ 6552 118260 4811191931 เมโกะคลีนิค  
วัลนิภา ตันติวงษ์ 1107   พผ. 2589 รพ.ลพบุรี พยาบาลวิชาชีพ 6
วัลภา น้อยแห้ว 6519     รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น  
วัลภา มวลไธสง 6608 24525 4511081016 รพ.ศีขรภูมิ  
วัลภา เมื่อยสุข 6598 43552 4311153816 รพ.ทุ่งใหญ่  
วัลภา อาภรณ์ 3330 อ. 2/3970 4512062825 รพ.พุทธชินราช พยาบาลเทคนิค 6
วัลย์ลดา หนองช้าง 4075 98676 4411163514 รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ พยาบาล
วัลยา โชติการณ์ 6934   5211211558 รพ.ศิริราช  
วัลยา แท่นธรรมโรจน์ 3973 76015   รพ.หาดใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ
วัลยา อุตรวิเชียร 2757 96135 พผ. 1/76862 รพ.นางรอง พยาบาลวิชาชีพ
วัลยา พลอยโคกสูง 4769     รพ.พญาไท 2 พยาบาลวิชาชีพ
วัลลภา เนียมทรัพย์ 2892 อ. 1/7346 4511028883 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาลวิชาชีพ
วัลลภา พร้อมสุข 4017 อ. 1/33922 4611021710 รพ.นพรัตนราชธานี พยาบาลเทคนิค 6
วัลลภา ไพพุฒ 4490 44909 4512050981 สถาบันราชประชาสมาสัย พยาบาลเทคนิค 6
วัลลภา สุวรรณพิทักษ์ 1125 อ. 1/13905 4511031069 รพ.กระบี่ พยาบาลวิชาชีพ 7
วัลลาภ ไชยชำนิ 4682 16921 4511063362 รพ.สงขลานครินทร์ พยาบาล
วัลลาห์ ศรีเฉลิม 115 19634 4511004456 รพ.บ้านหมี่ พยาบาลวิชาชีพ 8
วัลลี สวัสดี 3100   4511007635 สภากาชาดไทย พยาบาล
วัลลีย์ ทรัพย์เพิ่ม 6830 100047 4511175800 รพ.พังงา  
วัสกร ไพบูลย์ 2888 71341 พผ. 2/34359 รพ.โพธาราม พยาบาลเทคนิค
วัสพร วงศ์วัฒนอนันต์ 4397 29386 4511067731 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล 6
วาทินี ติงสมบัติยุทธ์ 3536 35082 4511046494 รพ.พระมงกุฎเกล้า พยาบาลห้องผ่าตัด
วาทินี เรือนไทย 6400   4311157596 รพ.ศิริราช  
วาทินี สิงห์ชมภู 5684 82000 4711187617 รพ.หนองบัวลำภู พยาบาล
วาริณี สายสนิท 265     รพ.หาดใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ 7
วาริธร บัววิรัตน์เลิศ 4406 อ. 1/6471 4511023300 รพ.นครพิงค์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วาริน วีระธรรมโม 3368   พ. 2/13723 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ พยาบาลเทคนิค 6
วารินี ถัดทา 6797 119645 4911195729 รพ.สงขลานครินทร์  
วารี เดชวงศ์ญา 6162 30360 4511068016 รพ.ลำปาง พยาบาลวิชาชีพ
วารี ทองแท้ 1497 15042 4511012775 รพ.ราชบุรี พยาบาลวิชาชีพ 7
วารี พูลทรัพย์ 735 7914 4511023054 รพ.นพรัตนราชธานี พยาบาลวิชาชีพ
วารี วงศ์ปรากฏ 1845 อ. 1/13883 4511021615 รพ.พนัสนิคม พยาบาลวิชาชีพ 7
วารี อ่อนศรี 4010 13987 4511044663 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วารีรัตน์ พรั่งโอฬาร 367 39274 4511052674 รพ.ธนบุรี 1 พยาบาลวิชาชีพ
วารีรัตน์ แสนเสนาะ 893 อ. 1/22235 4511004198 รพ.ราชบุรี พยาบาลวิชาชีพ 6
วารีลักษณ์ ตระกูลวัฒนา 3064 อ. 1/30421 4511058015 รพ.เจ้าพระยายมราช พยาบาลวิชาชีพ 8
วารุณี ศิระพัฒนานนท์ 5916 98677 4411164807 รพ.รามาธิบดี พยาบาล
วารุณี ก๋งหมึง 972 115148 4511000832 รพ.เอกชัย พยาบาล
วารุณี กลิ่นสุกหอม 4802 111494 4711188130 รพ.ศิริราช พยาบาล
วารุณี เจริญธรรม 1930 39220 4511026113 รพ.เซนต์หลุยส์ พยาบาล
วารุณี ตั้งสถาเจริญพร 1959 50693 4511028919 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วารุณี ประสานพิมพ์ 5432 109300 4611094748 รพ.สรรพสิทธิประสงค์  
วารุณี ประเสริฐศักดิ์ 2058     รพ.กรุงเทพจันทบุรี  
วารุณี ยิ้มแย้ม 534 7475 พผ 1/11917 รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วารุณี เริ่มอรุณรอง 804 777 4511033849 รพ.ตรัง พยาบาลวิชาชีพ 7
วารุณี ลือเลื่อง 3252   4511091481 รพ.อุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ
วารุณี วงศ์วรรธนันท์ 5450 120426 4911195904 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาล 3
วารุณี วงศ์ศรีชัย 6039 121518 4911198274 รพ.มหาชัย 1 พยาบาลวิชาชีพ
วารุณี วิลัย 6832 128228 5111204483 รพ.หัวเฉียว  
วารุณี เวชรังษี 1695     รพ.ป่าบอน  
วารุณี ศรีพรรณ 161 อ. 1/16752 4511027388 รพ.พหลพลพยุหเสนา พยาบาลวิชาชีพ 8
วารุณี อินตาปุม 5803 120427 4911197742 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาล 3
วารุณี กิจสวัสดิ์ 4751 103649 พผ 1/88846 รพ.นครปฐม พยาบาลวิชาชีพ 4
วาสนา กิจหว่าง 3411   พผ. 2/40495 รพ.ศรีสะเกษ พยาบาลเทคนิค 2
วาสนา เกตุแก้ว 6564 124589 5011199519 รพ.เดิมบางนางบวช  
วาสนา คิดนอก 6173   5011199990 รพ.สินแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา จำรูญศรี 2404 อ. 1/29011 4411160300 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า พยาบาลวิชาชีพ 6
วาสนา เจริญยิ่ง 3216     รพ.อานันทมหิดล ผู้ช่วยพยาบาล
วาสนา ชาญพานิช 549 9131 4511074630 รพ.มหาราชนครราชสีมา พบาบาลวิชาชีพ 5
วาสนา แซ่ล้อ 2319 31688 4611107620 รพ.พหลพลพยุหเสนา พยาบาลวิชาชีพ 7
วาสนา ดาทองหลาง 5197 94165 4411159481 รพ.มหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา ดาวมณี 1644 อ. 1/19592 4511043308 รพ.ราชวิถี พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา ตาลพรรณ์ 5721 7242 4511090764 รพ.มหาราชนครราชสีมา พยาบาล
วาสนา ถาวรกิจ 2577 97819 พผ. 1/78373 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วาสนา ทาเล 6063 78329 4911056039 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
วาสนา ธรรมวาจา 128   4511013576 รพ.ชลบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา พิชยพิบูลอนันต์ 5123 อ. 1/30096 พผ. 1/88882 รพ.พะเยา พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา พูนบุญ 659 อ. 1/22912 4511035984 รพ.กบินทร์บุรี พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา พูนศรี 6602 127030 5011201555 รพ.ปากช่องนานา  
วาสนา พูลภิรมย์ 3751 57030 4511075796 รพ.กรุงเทพภูเก็ต พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา เพชรพลาย 5346 99528 4511169660    
วาสนา ภู่เจริญยศ 477 อ. 1/13472 4511011435 รพ.ปทุมธานี พยาบาลวิชาชีพ 6
วาสนา ยกย่อง 3041   4311152751 รพ.หัวหิน พยาบาลวิชาชีพ 4 พ.
วาสนา วงศ์ขันทอง 3606 15230 พ. 16485 ผ.2 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ พยาบาล
วาสนา ศรียา 5630 102081 4511169239 รพ.มะการักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา สกุลสัตตบุษย์ 650 16124 4511059467 รพ.มะการักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 5
วาสนา สงวนทรัพย์ 5936 109729 4611097738 รพ.นครพิงค์ พยาบาล
วาสนา สโมสร 2217 7067 พผ. 1/11527 รพ.ชุมพร พยาบาลวิชาชีพ 7
วาสนา สวัสดี 5985     รพ.โสธราเวช  
วาสนา สวัสดีมีโชค 4479 4934 4511039171 รพ.ตากสิน จันทบุรี ผู้จัดการฝ่าย IRD
วาสนา สีละบุตร 743 54297 4511089989 รพ.กำแพงเพชร พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา สุขหอม 3042   พผ. 1/67722 รพ.หัวหิน พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา สุขอยู่ 3840 อ. 1/13249 4511041073 รพ.พิจิตร พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา แสงชูทอง 6262   4811189946 รพ.กรุงเทพภูเก็ต พยาบาล
วาสนา อินทร์ชุม 5028 51468 4711040436 รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา อุดมสรรพ์ 2208 อ. 1/12382 4511012540 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา แก้วละมุล 4828 110430 4711185385 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา ชำนาญกิจ 4157 6032 4611103398 รพ.อุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ 7
วาสนา พรหมแสนจันทร์ 4162 20161 4711108887 รพ.ยโสธร พยาบาลวิชาชีพ 7
วาสนา เมฆอุไร 4764 84893 4511092910 รพ.วชิระภูเก็ต พยาบาลวิชาชีพ 7
วาสนา ยอดดำเนิน 4916 68675 พผ. 2/32671 รพ.ชัยนาท พยาบาลเทคนิค
วาสนา ระฆังทอง 4928 14954 พผ. 1/15705 บุรฉัตรไชยากร พยาบาลวิชาชีพ 6
วิกรณ์ อิทร์แก้ว 4534 100880 พผ. 1/83804 รพ.ศรีสะเกษ  
วิกานดา วิหาระธรรมเม 3747 42301 4511046678 รพ.อินทร์บุรี พยาบาลวิชาชีพ
วิกานดา ไหมเจริญ 3836 9720 4511063241 รพ.พิจิตร พยาบาลวิชาชีพ 7
วิจิตย์ ทองแสน 4417 23931 4511067305 รพ.โพนพิสัย พยาบาลวิชาชีพ
วิจิตรา คันธวิวรณ์ 1260       หน.หอว่องวานิชชั้น 3
วิจิตรา แดงเถิน 6420 72311 4711030719 รพ.อุ้มผาง  
วิจิตรา นนทการ 6025 110988 4711179650 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  
วิจิตรา บุรี 281 อ. 1/20020 4511033295 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 พยาบาลวิชาชีพ
วิจิตรา สังขะโห 5700   4411163321 รพ.ศิริราช  
วิจิวัณย์ ทิพย์โส 2 อ. 1/2006 4511005104 รพ.ศิริราช พยาบาลวิชาชีพ 6
วิชชุดา กิตติวราฤทธิ์ 2398 57400 4511093228 รพ.สกลนคร พยาบาลวิชาชีพ 5
วิชชุดา จงคล้าย 2752 อ. 1/24363 พ.ผ. 616 รพ.สันป่าตอง หัวหน้าห้องผ่าตัด
วิชชุดา ภิรมย์เบี้ยว 7076 120609 4911198046 รพ.บางกอกเนอสซิ่งโฮม  
วิชชุดา มั่งมีผล 3309 77494 4611098440 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พยาบาล
วิชชุดา วิชชุตารัช 6711 128229 5111204484 รพ.ลาดพร้าว  
วิชชุนี ตาละลักษณ์ 69 อ. 1/19935 4511023069 รพ.นพรัตนราชธานี พยาบาลวิชาชีพ
วิชชุนีย์ ธีระบุญญกุล 355     รพ.สมุทรปราการ พยาบาลวิชาชีพ
วิชชุมาภรณ์ ระวังชาติ 6206 82002 4411185085 รพ.หนองบัวลำภู พยาบาลวิชาชีพ
วิชญ์ศรัณ วงษ์วัฒนวรา 3716 60624 4511089447 รพ.มหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
วิชนี สอนมงคลธรรม 4121 107842 4611095285 รพ.ตากสิน พยาบาลวิชาชีพ
วิชัน ครุธาโรจน์ 459 อ. 1/35344 4711019101 รพ.ลำปาง พยาบาลวิชาชีพ 5
วิชัย แก้วสิมมา 3341 27047 4512012499 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า นพบ.อายุรเวชกรรม
วิชัย โสภณคณาสาร 698 27048 4511059742 รพ.สมุทรสาคร พยาบาลวิชาชีพ 6
วิชาณี แก้วแกม 6055 114992 4821190785 รพ.ราชวิถี  
วิชิต ประจงกิจ 6061 89258 ทผ. 1/72059 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี  
วิชิต หวัดสนิท 6716     รพ.ธนบุรีชุมพร เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัด
วิชุดา เข็มพิลา 2588 41889 4511076142 รพ.มหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
วิชุดา วิชูปถัมภ์ 6388 107570 4611094341 รพ.นครปฐม พยาบาลวิชาชีพ
วิชุรญา สิงห์ทอง 6529     รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
วิเชตท์ พวงแก้ว 5378 95409 พผ. 1/89196 รพ.หาดใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ 4
วิเชียร ถนอมเขต 2781 54663 4811043463 รพ.อ่างทอง พยาบาลเทคนิค
วิเชียร ปิ่นเงิน 3765 87057 4411165198 รพ.พระพุทธบาท พยาบาลวิชาชีพ
วิเชียร สายประศาสน์ 4470 2399 4512040008 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พยาบาลเทคนิค
วิเชียร อุทัยวัฒนา 3895 อ. 2/14046 4512050597 รพ.บุรีรัมย์ พยาบาลเทคนิค
วิญณา กรอบทอง 3696 12394 4511013003 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พยาบาลวิชาชีพ 7
วิณาวรรณ ศรีเรไร 6272 2400 4511167788 รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร พยาบาลวิชาชีพ
วิถาดา อภิโชคเจริญ 2855 12826 4511024823 รพ.อ่าวอุดม พยาบาลวิชาชีพ 6
วิถี ธุระธรรม 3113 67118 4511174408 รพ.ตำรวจ พยาบาล (สบ 1)
วิทยา สวัสดี 6967     รพ.แพทย์รังสิต  
วิทยา หอยรัตน์ 6805 135048 5211211008 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มศว  
วิธี สิงหาพันธ์ ร.น. 1611     รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
วิน ตรงดี 21 อ. 1/9437 4521011988 รพ.หัวเฉียว หน. OR
วินัย สังข์ไชย 1781 25575 4512064922 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ พยาบาลเทคนิค
วินัส สุวรรณฑา 1879 67773 พผ. 1/52403 รพ.แก้งสนามนาง พยาบาลวิชาชีพ 4
วินิตา ขวัญชู 4755 38968 4311152827 รพ.มะการักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
วิบูลย์ กลั่นเจริญ 7058 106101 4622096437 รพ.เซ็นทรัลปาร์ค  
วิผกายแก้ว ผิวเงิน 2299 17973 4512058892 รพ.อำนาจเจริญ พยาบาลเทคนิค
วิพรม วงศ์รัตนพิบูลย์ 2767 18528 4511062441 รพ.พุทธชินราช พยาบาลวิชาชีพ 7
วิภา กนกแก้ว 1190 26259 4511054040 รพ.พระมงกุฎเกล้า พยาบาล
วิภา ฐิติชัยรัตน์ 5043 37123 4512092645 รพ.อุดรธานี พยาบาลเทคนิค
วิภา ดำนา 6549 31236 4811064689 รพ.จอมทอง  
วิภา ดำนา 6639        
วิภา พูนสวัสดิ์ 2375 อ. 1/10617 4511019962 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พยาบาล
วิภา ศิวะสกุล 3167 12189 4511033283 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วิภากร สอนสนาม 1207     วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 4
วิภาฎา พันธุระ 6823   5111203117 รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  
วิภาดา ช้างแก้ว 1391 อ. 1/23399 4511100092 รพ.เพชรบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
วิภาดา มาลากาญจน์ 2637   4711184446 รพ.นครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
วิภาดา วสุวัฒนศรี 4013 อ. 1/22320 4511039889 รพ.ศรีสัชนาลัย พยาบาลวิชาชีพ 7
วิภาดา วะชุม 7064 119881 4911197061 รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  
วิภาดา ศุภสุวรรณกุล 934 1226 4511067454 รพ.ลำปาง พยาบาลวิชาชีพ
วิภาดา กาญจนวรงค์ 4899 101764 4511176478 รพ.บางกอกเนอสซิ่งโฮม พยาบาลวิชาชีพ
วิภาพร ภุมมางกูร 4061 53039 4511048696 รพ.รามาธิบดี พยาบาลระดับ 6
วิภาพร หงษ์ยิ้ม 3921 108189 4611098294 รพ.อุตรดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพ 5
วิภาพร เอกศิริวรานนท์ 746 อ. 1/948 4511012164 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พยาบาลวิชาชีพ 6
วิภาพรรณ พันธุ์นานุกูล 283   12030 รพ.สุไหงโก-ลก พยาบาลวิชาชีพ
วิภาภรณ์ ดวงพุทธา 958 24529 4611086508   พยาบาลวิชาชีพ 5
วิภารณี ลิ่มอนูเพชร 4609   4611103779 รพ.วชิระ ภูเก็ต พยาบาลวิชาชีพ
วิภารัตน์ อรัญศักดิ์ 2876 1793 พผ. 1/41455 รพ.ปัตตานี พยาบาลวิชาชีพ 4
วิภารัตน์ พร้อมเพรียง 5104 109215 4611094776 รพ.พังงา พยาบาลวิชาชีพ 4
วิภารัตน์ สุขเกิด 4785 51264 4511092923 รพ.วชิรภูเก็ต พยาบาลวิชาชีพ 7
วิภาวดี หิรัญรัตน์ 6241 116100 4811192812 รพ.กรุงเทพภูเก็ต พยาบาลวิชาชีพ
วิภาวรรณ คงน้อย 5415   4811108780 รพ.โพธาราม  
วิภาวรรณ สมวงศ์ 3633 104070 4511168782 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาล 3
วิภาวี ภัทรประสิทธิ์ผล 592 อ. 1/3191 4511054909 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พยาบาล
วิภาวี มาลีแก้ว 2488 2772 4611019391 รพ.สุรินทร์ พยาบาลวเทคนิค 6
วิภาวี ศรีตะวัน 4923   4611106186 รพ.สายไหม  
วิภาวี อุดมกิตติ 6026 124467 5011200887 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พยาบาล
วิมนรัตน์ คุ้ยต่วน 5461 108228 4611098149 รพ.ร่มฉัตร พยาบาลวิชาชีพ
วิมล ปาณะวงษ์ 2234 11221 4511074348 รพ.อำนาจเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7
วิมล ลิ้มเจริญชัย 3813 อ. 1/16104 4511001750 รพ.ทหารผ่านศึก พยาบาลวิชาชีพ 7
วิมล วรงค์ชยกุล 1447 อ. 1/10737 4511003913 รพ.ชลประทานปากเกร็ด พยาบาลวิชาชีพ 7
วิมล สงคราม 6331 47 4711185649 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท  
วิมลมาศ จินดาพล 252   4511039675 รพ.พังงา พยาบาลวิชาชีพ
วิมลมาศ เริงวิทย์ 952     รพ.สุราษฎร์ธานี พยาบาลวิชาชีพ 5
วิมลมาศ สอนการ 3997 59749 4511060702 รพ.ยันฮี พยาบาลประจำการ
วิมลรักษ์ บัณฑิตนิยมานนท์ 5353 117181 4811193671   พยาบาล
วิมลรัตน์ ด่านวิริยะกุล 3436 221763 4811193671 รพ.ศิริราช พยาบาล
วิมลรัตน์ ทองเสนอ 2454     รพ.ตรัง พยาบาล
วิมลรัตน์ เมฆขุนทด 6214 49837 4411159584 รพ.ด่านขุนทด พยาบาลวิชาชีพ 6
วิมลลักษณ์ ครุฑมาส 2103 อ. 1/19059 พผ. 2592 รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า พยาบาลวิชาชีพ 7
วิมลลักษณ์ เจริญฉิมธนู 1854 90414 4311157418 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท พยาบาลวิชาชีพ
วิมลลักษณ์ ลดาวัลย์ 1072     รพ.เลย พยาบาลเทคนิค
วิมลวรรณ พันธวัฒน์ 4740 76464 4611103195 รพ.แพร่ พยาบาลวิชาชีพ
วิมลศรี ลัทธิวงศกร 227   4511031460 รพ.แพร่ พยาบาลวิชาชีพ 7
วิมลศรี สังข์แก้ว 4629 72923 4611082654 รพ.สตูล พยาบาลวิชาชีพ
วิยะดา เจือทอง 1828 อ. 1/37709 4511018022 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วิยะดา จัตวัฒนกุล 891 70414 4511061585 วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 5
วิยะดา ทวีลาภ 89 อ. 1/2258 4511004883 รพ.ศิริราช พยาบาลวิชาชีพ 6
วิยะดา ประสานจิตต์ 201 20965 4511040681 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ 5
วิรงรัตน์ ทิพสิงห์ 6453 123639 5011199403 รพ.สรรพสิทธิประสงค์  
วิรวรรณ สาระธรรม 2884 1088   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
วิระวรรณ ขันซ้าย 5322 100090 4511176258 สถาบันโรคทรวงอก  
วิรัชนี หลิ่นเจริญกูล 6522 107520 4711180139 สถานบริการสุขภาพพิเศษ ม.เชียงใหม่  
วิรัต แก้วจังหวัด 1615 อ. 2/12291 4512039226 รพ.หาดใหญ่ พยาบาลเทคนิค 6
วิรันตรี สาระติ 6683 124151 5011199379 รพ.หาดใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ
วิรัลพัชร ศรีสุวัฒน์ 4977 63933 4511078696 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
วิราพร พรมวัง 4184 106387 4611095693 รพ.ศิริราช พยาบาล
วิราวรรณ สินธพอาชากุล 3456     รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ช่วยพยาบาล
วิราวัลย์ ปริญญาปุณโณ 1982 อ. 1/46991 4711181251 รพ.ราชบุรี พยาบาลวิชาชีพ 5
วิริญญา เปสุยะ 5045 54563 4511092660 รพ.กุมภวาปี พยาบาลวิชาชีพ
วิริยา โพธิ์ฤทธิ์ 292   451212538 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พยาบาลวิชาชีพ
วิรี เอกรินทรากุล 5451 120432 4911195908 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาล 3
วิรุฬพร กุลภัทรนิรันดร์ 1563     รพ.ปิยะเวท พยาบาลวิชาชีพ
วิโรจน์ ทาระขจัด 5846 119736 4911196000 รพ.ร้อยเอ็ด พยาบาลวิชาชีพ
วิลัยพร เขื่อนเมือง 4319 110238 4711180853 รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ พยาบาล
วิลัยวรรณ มีเพียร 5898 3046 4512089725 รพ.สุราษฎร์ธานี พยาบาลวิชาชีพ
วิลาวรรณ ขวัญทิพย์ 3944 37802 4511176759 รพ.ภูเขียว พยาบาลวิชาชีพ 5
วิลาวรรณ ตันติสิทธิพร 880 อ. 1/19596 4511043300 รพ.ราชวิถี พยาบาลวิชาชีพ
วิลาวรรณ โพชสาลี 6909 111833 4711184702 รพ.ราชวิถี  
วิลาวรรณ ศรีวิชัย 3398 35300 4511046650 รพ.ลานนา เชียงใหม่ พยาบาล
วิลาวรรณ ศฤงคาร 5997 44283 4711177929 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  
วิลาวัณย์ เตือนราษฎร 1817     รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วิลาวัณย์ จอมทอง 1485 22753 4511035764 รพ.สงขลานครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 6
วิลาวัณย์ ตั้งภูมิจรัสวงศ์ 2383 30645-42 พผ 1/59791 รพ.ตำรวจ พยาบาลประจำห้องผ่าตั
วิลาวัณย์ บูรพันธ์ 5832 84516 4311154868 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
วิลาวัณย์ เพ็ชรวงศ์ 3266 4591 4511176421 รพ.นพรัตนราชธานี พยาบาลเทคนิค 6
วิลาวัณย์ สิกบุตร 7149 115065 4811189721 รพ.กรุงเทพตราด  
วิลาวัณย์ เจริญชัย 4782 81012 พผ. 2/38977 รพ.ยโสธร พยาบาลเทคนิค 4
วิลาวัลย์ ขนานสุข 6886 72090 4511027930 รพ.สุราษฎร์ธานี  
วิลาวัลย์ รินทร์ศรี 2434       พยาบาล
วิลาวัลย์ ศักดิ์ศภัย 3011     รพ.พัทลุง พยาบาลวิชาชีพ
วิลาสินี ราชจำปี 1541 อ. 1/22854 ผพ. 1/46212 รพ.หนองบัวลำภู พยาบาลวิชาชีพ 6
วิลาสินี ส่งสาย 1357     รพ.ค่ายสุรนารี พยาบาลประจำการ
วิลาสินี อุปนันไชย 1708 อ. 1/71901 4511100554 รพ.แพร่  
วิลาสินี โภคาพันธ์ 4763 13346 4611103327 รพ.แกลง พยาบาลวิชาชีพ 7
วิไล จันทรประเสริฐ 1687     รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล  
วิไล จันทะจักรศิลป์ 4394 66551 4511066521 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาล
วิไล เจียรบรรพต 2322 16366 4511003430 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช
วิไล ณรงค์ฤทธิ์ 3967 19790 4511023994 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พยาบาลวิชาชีพ 7
วิไล ตันติสันติกร 6018 อ. 1/4132 4511002457 รพ.กลาง  
วิไล โปซาวิชัย 2386 อ. 2/3417 พ 2/4995 รพ.ลำพูน พยาบาลเทคนิค
วิไล ภู่หลำ 2470 67120 4511055638 รพ.ตำรวจ พยาบาล
วิไล วงศ์แกล้ว 995 30550 4511051671 รพ.สมุทรปราการ พยาบาลวิชาชีพ 5
วิไล วงศ์สินคงมั่น 1691 อ. 1/1397 พผ. 5175 รพ.ราชวิถี พยาบาล 7
วิไล วิชชุเวสคามินทร์ 1423 15607 4511012764 รพ.อ่างทอง พยาบาลวิชาชีพ
วิไล สาตร์จีนพงษ์ 3743 4481 4511017798 รพ.อินทร์บุรี พยาบาลวิชาชีพ
วิไล หมุนสา 3983 โปรดระบุ   รพ.สมิติเวช สุขุมวิท P.N.
วิไลจิต จันทร์สุดชา 5309 15429 4511077899 รพ.ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ 7
วิไลพร กุศกร 7132 125770 5031202450 รพ.เลย พยาบาลวิชาชีพ
วิไลพร บุญยฤทธิ์ 1205 4511005024 พ. 7643 ผ.1424 รพ.ศิริราช พยาบาลวิชาชีพ 7
วิไลพร สมานกสิกรณ์ 6012 108952 4611095813 รพ.สงขลานครินทร์  
วิไลภรณ์ ฉัตรไตรรัตน์ 956 อ. 1/283 4511017418 รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี พยาบาลวิชาชีพ
วิไลภรณ์ พุทธรักษา 1042 36083 4511055145 รพ.ชลบุรี พยาบาลวิชาชีพ 5
วิไลภรณ์ ศรีวงษ์ 6006     รพ.นนทเวช  
วิไลรัตน์ ประสงค์กุล 178   พผ. 2/1173   พยาบาลวิชาชีพ
วิไลรัตน์ รอดเหตุภัย 1444   4511046217 รพ.นครปฐม พยาบาลวิชาชีพ
วิไลรัตน์ รัศมีจิวานนท์ 2691     รพ.เจตนิน พยาบาล
วิไลรัตน์ อาลีอิสเฮาะ 7015 อ. 1/5831 4511018818 รพ.ปัตตานี  
วิไลลักษณ์ กันทะวงค์ 7073 126685 5021205763 รพ.โอเวอร์บรุ๊ค  
วิไลลักษณ์ พรหมเทศ 5210 8486 4511039982 รพ.น้ำพอง พยาบาลวิชาชีพ
วิไลลักษณ์ รัตนเศรษฐ 1263 อ. 1/24456 4511002991 รพ.พระมงกุฎเกล้า พยาบาลวิชาชีพ
วิไลลักษณ์ ศรีอ่อน 2197 อ. 1/16645 4511040768 รพ.เพชรบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
วิไลวรรณ ขำเครือ 1254   4511009545 วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล  
วิไลวรรณ ขุนดำ 2981   4511036054 รพ.สิชล พยาบาลวิชาชีพ 7
วิไลวรรณ จตุรภัทรพงศ์ 3034   พผ. 195 รพ.สมุทรปราการ พยาบาลวิชาชีพ 7
วิไลวรรณ รุ่งระวีวิลาศ 2435 อ. 1/8890 4511032709 รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น พยาบาล
วิไลวรรณ งามศรี 4255 77087 4611097268 รพ.ศิริราช พยาบาล
วิวรรณา คล้ายคลึง 4112 อ. 1/55314 4511013331 รพ.มิชชั่น พยาบาลประจำการ
วิศณี พรหมพันธุ์ 803 อ. 1/18127 4511025261 รพ.เลิดสิน พยาบาลวิชาชีพ 6
วิศรุต กาลเขว้า 533   4511092119 รพ.อุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ
วิเศษ เติมใจ 4443 101623 4511174400 รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ พยาบาล
วิสาข์ ศรีระเทศ 5919 117186 4811189859 รพ.ศิริราช พยาบาล
วิสิทธิ์ เศรษฐีพ่อค้า รน. 16     รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พยาบาลวิชาชีพ
วีณา ก่อกิจงาม 3437 อ. 1/568 4511013068 รพ.จุฬาลงกรณ์ พยาบาล 6
วีณา บัลลังก์โพธิ์ 1119     รพ.รามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
วีณา ลอยเมฆ 2071 อ. 1/11659 4511030779 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
วีณา ว่องเจริญ 5293 98859 4411163781 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พยาบาล
วีรดา ชวนเจริญ 6084 อ. 1/15789 4511024924 รพ.ปากพนัง  
วีรดี ตั้งใจ 2620 60915 4511087061 รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พยาบาลวิชาชีพ
วีร์ธิมา ศรีภูธร 6656 120171 4911197306 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ม.ขอนแก่น  
วีรนุช เรียบร้อยเจริญ 3225 79717 4911106905 รพ.ชลประทานปากเกร็ด พยาบาลวิชาชีพ
วีรยา กาญจนภี 1277 อ. 1/23381 พผ. 1339   พยาบาลวิชาชีพ
วีรยา เพิ่มทรัพย์ 6531 43258 4511079975 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
วีรยา วงษ์ศิริ 1352   4512045464 รพ.นพรัตนราชธานี พยาบาลเทคนิค
วีรวรรณ ปัญโญวัฒน์กูล 6024 อ. 1/4133 4511012309 รพ.กลาง  
วีรวรรณ อุดมประภาทรัพย์ 584 23662 4511073694 รพ.กำแพงเพชร พยาบาลวิชาชีพ
วีรวัฒน์ จิตจูง 6001     รพ.วิเชียรบุรี  
วีระพงษ์ พาลัง 6035 110293 4711188049 รพ.สุไหงโก-ลก  
วีระพล หารคุโน 7000 88793 4311153555 รพ.ศูนย์อุดรธานี  
วีระวรรณ ชนะโรค 5930 35742 4511076478 รพ.อุตรดิตถ์ พยาบาล
วีระวรรณ์ สายทองดี 6093 113779 4711179258 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
วีรา สานุกูล 6620 93079 4411162528 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ม.ขอนแก่น  
วีราวรรณ มหานันทโพธิ์ 1248   4511002616 รพ.พระมงกุฎเกล้า หัวหน้าแผนกจักษุกรรม
วุฒทิญา นฤมิตร 5167     รพ.สุราษฎร์ธานี  
วุฒิพรรณ แดนขนบ 2144 37541 4511176817 รพ.ร้อยเอ็ด พยาบาลวิชาชีพ
วุฒิภัทร เกตุศิริ 6390 94966 4411160184 รพ.นครปฐม พยาบาลวิชาชีพ
เวชยันต์ กุลละเนตร 6011     รพ.พระมงกุฎเกล้า  
เวชราภรณ์ ชนะชัย 181     รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ
เวธกา กลิ่นวิชิต 1678     ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา พยาบาลวิชาชีพ
เวนิสา อยู่สมบูรณ์ 1550 26911 ผ. 2/15999 รพ.อ่างทอง พยาบาลเทคนิค 6
เวียงวารี สีลาดเลา 3966 71085 5021108622 รพ.กาฬสินธุ์  
แวยุสรี ดอยี 5561 92439 พผ. 2/40860 รพ.ยะลา พยาบาลเทคนิค
แวแยนะ สะนอ 5166     รพ.ปัตตานี  
แวรุสนารี ศรีชัยสุวรรณ 3732   พผ. 1/18056 รพ.ปัตตานี พยาบาลวิชาชีพ
แววดาว แก้วจีน 3777 109435 4611108295 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ม.ขอนแก่น พยาบาล
แววศรี บูรณะ 3280 อ. 2/4783 4512054532 รพ.ศรีสะเกษ พยาบาลเทคนิค 6
แววศิริ จิตตธรรม 3757 อ. 1/3853 4511022475 รพ.ท่าม่วง พยาบาลวิชาชีพ 7
แวฮาหมัดฮาดี กมาลอดิง 5373 92438 4412172224 รพ.ยะลา  

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 19:14 น. )